Kraftfullare föreskrifter från Arbetsmiljöverket behövs

Åtta forskare skriver på DN Debatt (16/4) om samband mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Deras kunskapsöversikt, beställd av forskningsrådet FORTE, visar bland annat att arbete med höga krav, låg kontroll och dåligt ledarskap samt otrygga anställningar höjer risken för psykisk ohälsa, skriver representanter för LO, TCO och Saco.

Publicerad: Torsdag 16 apr 2015

Senast uppdaterad: Torsdag 23 apr 2015

Vi från de fackliga centralorganisationerna har länge sett dessa samband, och har under många år begärt föreskrifter från Arbetsmiljöverket inom det psykosociala området.

Arbetsmiljöverket funderar nu över ett förslag till föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Det innehåller bestämmelser för hur arbetsgivare ska hantera ohälsosam arbetsbelastning, arbetstider och konflikter samt kränkande behandling.

Förslaget har varit på remiss och arbetsgivarnas centrala organisationer ser tyvärr föreskrifterna som ett otillbörligt ingrepp i arbetsledningsrätten. Vi från den fackliga sidan ser dessa föreskrifter som en naturlig del i arbetet med att få en god arbetsmiljö. Föreskrifterna måste bli kraftfulla, men samtidigt respektera olika sätt att bedriva en sund arbetsledning.

Det är inte första gången som Arbetsmiljöverket försöker införa föreskrifter på detta område. Första gången var redan 1980. Då blev det bara allmänna råd. Inte heller 1989 och 2005 blev det några föreskrifter, trots förnyade försök.

I dag är behovet av organisatoriska och sociala föreskrifter större än någonsin.

De flesta trivs och mår bra på sitt arbete. Men många gör det inte. Dagens 24-timmarssamhälle med arbete på udda tider, högt tempo och hög arbetsbelastning, ensamarbeten, övertid, gränslösa arbeten och otrygga anställningar bäddar för psykisk ohälsa. För tredje året i följd ökar antalet sjukfall med psykisk sjukdom.

Arbetsmiljöverket inspekterar naturligtvis redan den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Till stöd har de arbetsmiljölagen och några äldre föreskrifter men de täcker inte upp hela behovet. Det saknas bland annat bestämmelser om känslomässigt påfrestande arbete och om att på fritiden stå till arbetsgivarens förfogande.

Förslaget till föreskrifter innehåller tydligare regler som gör Arbetsmiljöverkets inspektioner effektivare. Det främjar både god arbetsmiljö och en konkurrens på lika villkor.

Förslaget har många bra delar, men vi är oroade över att bestämmelserna om kränkande behandling har försvagats. Vi har i våra remissvar påtalat att mer behöver göras när det gäller att motverka mobbning.

En god organisatorisk och social arbetsmiljö är strategiskt för utveckling av människor och samhälle. Arbetsmiljö handlar om arbetstagares säkerhet, hälsa och arbetsglädje men också om innovation, konkurrens och tillväxt. Människor som mår bra på arbetet presterar helt enkelt bättre.

Vi måste bli fler som gör mer åt den psykosociala ohälsan. Denna gång ska förhoppningsvis inget stå i vägen för föreskrifter som vill gripa tag i vår tids största arbetsmiljöproblem.

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare, LO
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO
Göran Arrius. ordförande, Saco

Införd på DN Debatt 16 april 2015

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10

ANNAT DU KANSKE ÄR INTRESSERAD AV