Ogenomtänkt förslag att gynna kvinnor

Digitaliseringskommissionen föreslår att kvinnor som väljer en it-utbildning med mycket låg andel kvinnliga studenter ska få studielånet avskrivet. Förslaget är direkt orättvist och riskerar att leda till ökad ojämställdhet.

Publicerad: Onsdag 2 dec 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 2 dec 2015

I syfte att öka andelen kvinnor på it-utbildningar föreslår Digitaliseringskommissonen ett ”incitamentsprogram” (SvD Debatt 1/12). I sitt bestänkande skriver man att kvinnor som tar examen från en it-utbildning med under 15 procent kvinnor ska få sex terminer av sitt studielån avskrivet. Förslaget är ytterst problematiskt och riskerar att leda till ökad ojämställdhet.

Målet är en könsfördelning om 30/70, en så kallad ”kritisk massa”. Det är ett problem att könsbalansen är extremt skev på vissa högskoleutbildningar. Men att en ”kritisk massa” skulle vara det optimala läget saknar helhjärtat stöd i forskningen. Snarare har jämställdhetsforskarna på senare tid pekat på att det inte nödvändigtvis är andelen kvinnor i en grupp som spelar roll, utan individernas möjligheter att göra skillnad. Därför är det olyckligt att satsa på att uppnå en viss andel kvinnor, istället för att arbeta för att alla får god arbetsmiljö och bra arbetsvillkor.

Obalansen förstärker den redan starka könssegregationen på arbetsmarknaden, där kvinnor och män har olika lön och villkor. Men att rikta incitamenten till vuxna människor som redan har valt utbildning är ineffektivt. Istället är det högprioriterat att bryta de könsbundna utbildningsvalen redan tidigt i skolan, exempelvis genom förstärkt studievägledning.

Att skriva av studielån för vissa grupper är tveksam politik, även när syftet är gott. Digitaliseringskommissionens förslag är direkt orättvist – för att inte säga diskriminerande – om det enbart riktar sig till kvinnor på it-utbildningar. Det skulle nämligen leda till att kvinnor kan göra en av livets största investeringar till ett mycket lägre pris än män.

Problemet med skev könsfördelning är inte begränsat till it-utbildningar. Snarare är det så att andelen kvinnor långsamt ökar på tidigare mansdominerade utbildningar, men andelen män inom kvinnodominerade yrkesutbildningar fortfarande är påfallande låg. Exempelvis var det åtta procent män av nybörjarna på förskollärarprogrammet hösten 2014, och 16 procent är män av nybörjarna på sjuksköterskeprogrammet.

Metoden skulle kunna användas även på andra utbildningar med skev könsfördelning, skriver Digitaliseringskommissionen i sitt betänkande. Vi håller inte med. Sacos livslönestudie visar att många kvinnodominerade utbildningar i snitt är en ekonomisk förlustaffär för de som väljer dem. Om män kunde utbilda sig till ett kvinnodominerat yrke utan studielån, skulle deras livslön bli betydligt högre än de kvinnliga kollegornas livslöner. Förslaget skulle på så vis öka ojämställdheten.

Det är både effektivare och mer rättvist att förebygga könsbundna utbildningsval redan i skolan. Då kan vi också arbeta med social snedrekrytering och lägga en bättre grund för ett jämställt samhälle. Det kräver att skolan kan fullgöra sitt kompensatoriska uppdrag, men det kräver också förstärkt studievägledning som fördelas lika till alla. Staten ska inte lösa en orättvisa genom att subventionera en annan.

Införd i SvD 2 december 2015

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10