Almedalen har spelat ut sin roll

Sverige förtjänar ett kvalificerat samtal om de långsiktiga samhällsutmaningarna. Därför skapar Saco en ny arena där forskningen ligger till grund för en framåtblickande diskussion om Sveriges ekonomiska och välfärdspolitiska vägval, skriver Sacos ordförande Göran Arrius.

Publicerad: Tisdag 26 apr 2016

Senast uppdaterad: Tisdag 26 apr 2016

Sveriges ekonomi och välfärd står inför stora utmaningar de närmaste åren. Tyvärr saknas det en djupare diskussion om de stora frågeställningarna hos alla politiska partier idag.

Almedalsveckan har under flera decennier fungerat som en samhällspolitisk arena dit politiker och andra aktörer åker för att diskutera politik. Tyvärr har de senaste årens utveckling av Almedalen resulterat i allt mindre problemorienterad diskussion och blivit mer av en marknadsplats för aktörer som har råd att anlita PR-byråer.

Därför tar Saco nu initiativ till Makro – Sveriges samhällsekonomiska forum, en arena som tar sin utgångspunkt i forskningen för att diskutera de struktur– tillväxt- och fördelningspolitiska utmaningarna Sverige står inför. Som företrädare för Sveriges akademiker menar vi att det är dags för en mer kunskapsbaserad politik för att klara de stora utmaningarna svensk välfärd står inför.

"Det är dags för en mer kunskapsbaserad politik för att klara de stora utmaningarna svensk välfärd står inför

Den offentliga sektorn står inför enorma utgiftsutmaningar de kommande åren. En låg produktivitetsökning i offentlig sektor i kombination med en ökad efterfrågan på offentligt finansierade välfärdstjänster riskerar att leda till ett kontinuerligt ökande tryck uppåt på det totala skatteuttaget.

Samtidigt råder det stora kompetensförsörjningsproblem i kommun- och landstingssektorn. Bristen på lärare, socionomer, undersköterskor och sjuksköterskor kommer att pressa lönekostnaderna uppåt.

Därtill visar OECD:s senaste siffror att avkastningen på högre studier i Sverige är en av de lägsta i västvärlden, en bild som bekräftas av Sacos egna studier. En tredjedel av alla högskoleutbildningar i Sverige ger en lägre avkastning än gymnasieutbildning, enligt Sacos livslöneberäkningar.

Gemensamt för i princip alla dessa är att de berör kvinnodominerade yrken som finns i kommuner och landsting. Detta är inte bara ett problem för den enskilde och för jämställdheten utan även för kompetensförsörjningen när låg lönsamhet får personal att fly akademiska yrken i välfärdssektorn.

Sverige har en i dag en historiskt hög strukturell arbetslöshet som till stor del kan förklaras av bristande matchning. Vi har stora och växande grupper som står långt från arbetsmarknaden i huvudsak på grund av för låg utbildningsnivå.

Det stora flyktingmottagandet har aktualiserat problemet. Integrationen kommer att ligga högst upp på den politiska dagordningen för lång tid framöver och är en fråga som kräver handlingskraft såväl som samförstånd.

Där efterfrågan på arbetskraft däremot finns råder det istället stor brist på bostäder. Sverige har en mycket ansträngd situation på bostadsmarknaden som i hög grad påverkar tillväxtförutsättningarna, rekryteringen, rörligheten och matchningen på arbetsmarknaden.

Enligt Boverkets prognos måste det byggas över 700 000 nya bostäder i Sverige de kommande tio åren enbart för att lösa den akuta bostadsbristen. Det motsvarar samtliga bostäder i Skåne län. Vi pratar alltså om byggvolymer som inte varit aktuella i Sverige sedan miljonprogrammets dagar.

Ytterligare en utmaning är kostnaderna för sjukfrånvaron som ökar kraftigt till följd av att sjukskrivningarna ökat dramatiskt, tio procent sedan 2010. Den psykiska ohälsan står för en stor del av ökningen. Orsakerna till varför den psykiska ohälsan ökar är inte helt kända men vi vet att problemet är särskilt stort inom kvinnodominerade kontaktyrken. Digitaliseringen och det gränslösa arbetet spelar sannolikt också roll.

Det här är några av de frågor vi kommer diskutera under Makro i juni. Vår ambition är att på djupet analysera vägval och reformer som på lång sikt kan hantera dessa strukturella och fördelningspolitiska utmaningar.

Vissa reformer är mer uppenbara än andra. En sådan är behovet av ett mer effektivt utformat skattesystem som säkerställer en långsiktig finansiering av offentlig sektor och samtidigt ger goda drivkrafter till fler arbetade timmar, högre utbildning, ökat byggande, stärkt företagande och friskare medarbetare.

Vi kan inte längre ducka för de svåra frågorna. Den bästa krishanteringen är att se till att det inte uppstår någon kris överhuvudtaget. Där har vi alla ett gemensamt ansvar.

Göran Arrius, ordförande Saco

Införd på Altinget.se 26 april 2016

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10