M på villovägar när Las blir symbolfråga

Det skulle bli tystare på många arbetsplatser, och svårare med omställning om anställningsskyddet tas bort. Det skriver fackförbunden TCO och Saco.

Publicerad: Fredag 28 okt 2016

Senast uppdaterad: Onsdag 2 nov 2016

Anställningsskyddet i allmänhet och de så kallade turordningsreglerna i synnerhet har blivit den stora arbetsrättsliga symbolfrågan. I en enkät som SVThar genomfört säger fler än åtta av tio av de tillfrågade ledande moderata kommunalpolitikerna att de vill förändra turordningsreglerna. Att på politisk väg genomföra stora förändringar i anställningsskyddet vore dock olyckligt av flera skäl. Inte minst skulle det få negativa effekter på TCO:s och Sacos medlemsgrupper, vars trygghet och möjligheter till omställning bygger på att det finns tydliga och fasta spelregler i botten.

Om uppsägning kan ske utan saklig grund står arbetstagarna utan skydd. Det leder inte bara till otrygghet i själva anställningen. Det innebär också att de får svårare att hävda andra rättigheter i arbetslivet. Om anställningsskyddet försvagas blir det svårare för till exempel lärare, socialsekreterare, läkare, sjuksköterskor och poliser att slå larm om något är fel. Även i den privata sektorn kan det bli tystare. Kreativitet och innovation hämmas när färre vågar ifrågasätta dåliga idéer i stället för att visa på bättre alternativ. Det skulle inte vara bra för Sveriges konkurrenskraft.

Den politiska debatten om Las förs ofta utifrån felaktiga premisser. En mycket spridd men lika felaktig uppfattning är att anställningstid går före kompetens när det avgörs vem som får ha kvar jobbet vid en nedskärning eller omorganisation. Det är arbetsgivaren som bestämmer hur den fortsatta verksamheten ska se och vilken kompetens som krävs. Det finns alltså redan idag goda möjligheter för arbetsgivaren att nå det resultat som är bäst för verksamheten.

En annan missuppfattning är att anställningsskyddet hindrar unga och nyanlända från att komma in på arbetsmarknaden. I själva verket ger svensk arbetsrätt goda möjligheter för arbetsgivare att pröva personer man känner sig osäker på.

En fråga som ofta glöms bort är anställningsskyddsreglernas flexibilitet. Arbetsgivare och fack kan redan idag göra upp om avsteg från lagens regler. Det sker ofta och på så vis kan man se till att företag kan behålla nyckelpersoner som är viktiga för verksamhetens fortsatta utveckling.

Ännu vanligare är att man bortser från kopplingen mellan anställningsskyddet och möjligheterna till omställning, det vill säga stödet till personer som har eller riskerar att förlora sitt jobb. Att man inte kan säga upp människor utan grund skapar incitament att investera i arbetstagarnas kompetens.

Omställningsavtalen, som med mycket goda resultat ger stöd till personer som blir uppsagda hyllas av politiker från höger till vänster. Ibland framhävs de till och med som ett alternativ till traditionellt anställningsskydd. De här avtalen bygger på och kompletterar Las. Den politiker som vill avskaffa Las måste också leverera lösningar på hur omställning och kompetensutveckling ska kunna garanteras på en framtida arbetsmarknad som i allt högre grad kommer präglas av digitalisering och strukturomvandling.

TCO- och Sacoförbunden organiserar närmare två miljoner medlemmar. Tillsammans utgör vi en majoritet av svensk arbetsmarknad. Våra förbunds medlemmar är välutbildade och verkar i samhällsbärande yrken i både privat och offentlig sektor. Som fackliga organisationer är vi alltid öppna för att diskutera frågor som leder till fler och bättre jobb. Frågan om turordningsreglerna är däremot ett stickspår. Det är inte så vi bygger svensk konkurrenskraft.

Eva Nordmark
ordförande TCO

Göran Arrius
ordförande Saco