Låt fler komma till Sverige för att jobba

En utredning har nu presenterats med syftet att stärka arbets­kraftsinvandrarnas ställning på arbetsmarknaden. Vi kan tyvärr konstatera att utredningen inte har lyckats med sitt uppdrag. Förslagen försämrar istället situationen, skriver Göran Arrius, Saco, och Carola Lemne, Svenskt Näringsliv.

Publicerad: Måndag 16 jan 2017

Senast uppdaterad: Måndag 16 jan 2017

Världen sluter sig allt mer. Bort från frihandel, globalisering och kulturellt utbyte. Vi ser det inom EU, i USA och här hemma i Sverige.

LO pläderade nyligen för att strama åt möjligheten för personer utan­för EU att komma hit och arbeta och liknande tongångar hörs nu från flera håll runt om i Europa. Saco och Svenskt Näringsliv ser med stor oro på utvecklingen.

Våra värderingar grundar sig på en positiv syn på internationell rörlighet. Kompetens ska styra tillträdet till svensk arbetsmarknad. Inte nationalitet.

I den pågående debatten blandas ofta flykting- och arbetskraftsinvandring samman. Samtidigt finns fundamentala skillnader dem emellan.

Flyktinginvandringens syfte är att ge utsatta männi­skor skydd medan arbetskraftsinvandringen ska svara mot de behov som finns på arbetsmarknaden. Asylrätten lämnar vi till Sveriges folkvalda politi­ker att reglera. Systemet för arbetskrafts­invandring där­emot är, som ett viktigt inslag i kompetensförsörjningen, mycket relevant för oss som arbetsmarknadsparter.

Varje år kommer tusentals arbetskraftsinvandrare till Sverige från länder utanför EU. Det svenska arbetskraftsinvandringssystemet hyllas internationellt, men för de som använder sig av det är bilden inte lika rosenskimrande.

Många arbetsgivare tampas med snåriga regler, långa handläggningstider hos Migrationsverket och oförutsägbara beslut. På grund av mindre och vanligt förekommande misstag kan de bli av med medarbetare som sitter på nyckelkompetens.

Arbetskraftsinvandrare, som har investerat tid och pengar för att arbeta i Sverige, blir som en följd utvisade och tvingas lämna landet utan ersättning.

För ett och ett halvt år sedan tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att ändra på situationen. Utredningen som skulle se till att stärka arbets­kraftsinvandrarnas ställning på arbetsmarknaden och motverka att de utnyttjas överlämnade i december sitt förslag.

Vi kan tyvärr konstatera att utredningen inte har lyckats med sitt uppdrag. Utredningens förslag kommer inte att stärka arbetskraftsinvandrarnas ställning på den svenska arbetsmarknaden. Situationen kommer snarare försämras.

En central del i utredningens förslag är fängelsestraff för de som missbrukar systemet. Sanktioner mot de som grovt och uppsåtligt missbrukar systemet behövs, men att som arbetsgivare riskera fängelse för att en domstol anser att anställningsvillkoren avviker från kollektivavtal eller praxis i yrket eller branschen är problematiskt.

En bedömning av huruvida anställningsvillkor är kollektivavtalsenliga är många gånger svårt för andra än de avtalstecknande parterna att avgöra. Utredningen föreslår även att så kallande sken­anställningar ska kriminaliseras. Det innebär att arbetsgivare kan dömas till fängelse för att de anses ha erbjudit en anställning i syfte att kringgå reg­lerna om arbetstillstånd.

Mot bakgrund av att Migrationsverkets och rätts­väsendets tolkning av lagstiftningen har varit lika delar rigid och oförutsägbar anser vi att dagens stora osäkerhet om hur regelverket ska tolkas bland arbetsgivare kommer att förvärras ytterligare.

Vi menar att det finns en överhängande risk att seriösa arbetsgivares vilja att rekrytera utomeuropeisk arbetskraft kommer att minska. Införandet av fängelsestraff för arbetsgivare som missbrukar syste­met stärker inte heller ställningen för arbetskraftsinvandrarna som även fortsatt riskerar utvisning utan ekonomisk kompensation.

Utredningen har involverat experter i sitt arbete men lättvindigt avfärdat de förslag som de har presenterat, inte heller har särskilda yttranden från experterna accepterats. Saco och Svenskt Näringsliv anser att de grundproblem som gjorde att regeringen tillsatte en utredning kommer att kvarstå och i vissa fall förvärras med utredningens förslag.

Vi uppmanar därför riksdag och regering att i kommande regelförändringsarbete utgå från följande principer:

  • Migrationsverkets prövningar måste utgå från en helhetssyn och rimlighetsbedömning. Mindre misstag ska inte kunna leda till fängelsestraff eller utvisning. Prövningarna måste också hanteras skyndsamt.
  • Stärk ställningen för arbetserbjudandets lön och övriga villkor, utan att för den skull göra ingrepp i rådande avtalsfrihet. En skyldighet kan till exempel införas för arbetsgivare att inrapportera förändringar i individuellt avtalade anställnings­villkor eller starttidpunkt för anställningen till Migrationsverket, vilket skulle förenkla och förtydliga myndighetens arbete.
  • Föråldrade krav på att utannonsera lediga tjänster i Arbetsförmedlingens platsbank bör tas bort. Kravet leder endast till onödig byråkrati samtidigt som det saknar reell betydelse för hur anställningsförfaranden går till i praktiken.

Arbetskraftsinvandring gör Sverige rikare. Öppenhet, inte protektionism, är vad som bygger fram­tidens kunskapssamhälle. Vi har inte råd att gå miste om engagerade och företagsamma personer som bidrar till framtidens välfärd och breddar kompetensen på svensk arbetsmarknad.

Göran Arrius, ordförande Saco
Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv

Debattartikel inför på svd.se den 16 januari 2017