Var är forskningen i de politiska manifesten?

Utifrån riksdagspartiernas valmanifest kan vi se att ord som forskning och vetenskap minskar, jämfört med manifesten inför valet 2010. Därför vill vi ge tre råd till Sveriges nästa regering om hur den förda politiken bättre kan förankras i fakta och forskningsbaserad kunskap, skriver förträdare för sammanlagt 61 organisationer.

Publicerad: Söndag 9 sep 2018

Senast uppdaterad: Söndag 9 sep 2018

Nyckelord:
Utbildning & forskning

De senaste åren har vi sett hur synen på vetenskap har förändrats och försämrats bland folkvalda politiker runt om i världen. Ett välkänt exempel är USA, där vetenskapliga resultat och fakta ifrågasatts på hög nivå. Experter och forskare misstänkliggörs också i Sverige, och företeelser som faktaresistens, falska konton och fejkade nyheter har blivit ett vanligt tema i samhällsdebatten och valrörelsen.

Tack och lov har den negativa utvecklingen också väckt motreaktioner. Förra våren stod mer än en miljon människor i världen upp för vetenskapen i det amerikanska initiativet March for Science – också här i Sverige. Under valåret 2018 har ett 80-tal svenska organisationer samlats kring initiativet #Hurvetdudet?. Genom denna raka fråga vill vi få fakta och forskning att ta mer plats i den politiska debatten.

Utifrån innehållet i riksdagspartiernas valmanifest kan vi konstatera att vi inte nått ända fram. Sammantaget minskar användningen av ord som forskning, forskare, vetenskap, innovation och samverkan i år, jämfört med i manifesten inför valet 2010. Det visar en genomgång som gjorts av utredare vid Vetenskap & Allmänhet, som samordnar #Hurvetdudet?. Mer resurser till forskning utlovas vid sammantaget 23 tillfällen i år, medan vikten av att grunda beslut på forskning endast tas upp fyra gånger sammanlagt i alla partiers manifest. Ord som fakta och evidens förekommer inte alls.

Det finns förstås mycket annat än vetenskap att ta hänsyn till för politiker; attityder i samhället, ekonomiska förutsättningar, ideologi och etik är några exempel. Samtidigt är samhällets utveckling beroende av att beslut är väl underbyggda och vilar på bästa tillgängliga kunskap. Det är viktigt att veta vad som ligger till grund för de beslut som tas.

Sammantaget menar vi att utbytet mellan forskning och politik behöver stärkas. Därför vill vi ge tre råd till Sveriges nästa regering om hur den förda politiken bättre kan förankras i fakta, evidens och forskningsbaserad kunskap:

1. Initiera fler systematiska sammanställningar av forskningsbaserad kunskap.

Inom några politikområden görs redan sådana i Sverige, till exempel för hälso- och sjukvården och socialt arbete vid SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, och för skolan vid Skolforskningsinstitutet. Men dessa kunskapsöversikter är främst riktade till praktiker, inte politiker. Oberoende experter, liksom expertmyndigheter och tjänstemän på departementen, bör oftare få i uppdrag att ta fram breda sammanställningar av forskningsbaserade underlag.

2. Reformer bör ha stöd i tillgänglig forskning och effekten av dem systematiskt utvärderas.

Statliga utredningar behöver tillsättas och få tillräckligt med tid om frågorna är stora och komplexa. Testa och utvärdera – när det är möjligt – i mindre skala innan förändringar genomförs nationellt.

3. Uppmuntra forskare att samverka med det omgivande samhället.

Förbättra deras förutsättningar att dela med sig av den kunskap de utvecklat – och att göra det på ett sätt som politiker och alla andra kan förstå och använda sig av. Ge forskare incitament att delta i samhällsdebatten och i folkbildningen för att bidra med kunskap, vägledning och nyansering i olika sakfrågor.

Blivande ministrar och alla som väljs till politiska uppdrag i kommuner, landsting/regioner och riksdag: Tala om vilka underlag och vilka fakta er politik vilar på! Och glöm inte att fråga: Hur vet du det?!

Monica Widman Lundmark
förbundssekreterare ABF

Heike Erkers
ordförande Akademikerförbundet SSR

Karin Meyer
vd Apotekarsocieteten

Måns Holmberg
ordförande Astronomisk Ungdom

Karolina Kjellberg
vd bNosy

Mats Viberg
rektor BTH, Blekinge tekniska högskola

Ulrika Årehed Kågström
generalsekreterare Cancerfonden

Stefan Bengtsson
rektor och vd Chalmers

Roberto Rufo Gonzalez
projektledare Consupedia

Christina Liffner
ordförande Endometriosföreningen, Sverige

Cecilia Palm
generalsekreterare Folkuniversitetet

Anna Nilsson Vindefjärd
generalsekreterare Forska!Sverige

Robert Watt
ordförande Forskom

Cecilia Winberg
vice ordförande Fysioterapeuterna

Eva Wiberg
rektor Göteborgs universitet

Kristina Sparreljung
generalsekreterare Hjärt-Lungfonden

Jenny Larsson
verksamhetsledare Humtank

Marie-Hélène Ahnborg
vd Ifous

Magnus Huss
förbundsdirektör IKEM – Innovations- och kemiindustrierna

Jennie Turner
verksamhetsansvarig Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg

Bo-Erik Pers
vd Jernkontoret

Sofia Larsen
ordförande Jusek

Ole Petter Ottersen
rektor Karolinska Institutet

Sigbritt Karlsson
rektor KTH

Tuula Teeri
vd Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Eva Pettersson
vd Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Göran K. Hansson
ständig sekreterare Kungl. Vetenskapsakademien

Anders Blanck
vd LIF – de forskande läkemedelsföretagen

Bodil Nilsson
ordförande LMNT, Föreningen för Lärarna i Matematik, Naturvetenskap och Teknik

Johanna Jaara Åstrand
ordförande Lärarförbundet

Åsa Fahlén
ordförande Lärarnas Riksförbund

Kerstin Tham
rektor Malmö universitet

Åke Iverfeldt
vd Mistra

Anders Fällström
rektor Mittuniversitetet

Britt-Marie Lidesten
föreståndare Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Ann-Marie Pendrill
föreståndare Nationellt resurscentrum för fysik

Ivar de la Cruz
ordförande Naturvetarna

Anna Sjöström Douagi
programchef Nobelcenter

Thomas Strand
ordförande Rifo, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare

Jenny Björkman
kommunikationschef Riksdagens Jubileumsfond

Göran Arrius
ordförande Saco

Louise Karlberg
centerchef SEI, Stockholm Environment Institute

Mats Deleryd
vd SIQ, Institutet för kvalitetsutveckling

Lars Hultman
vd Stiftelsen för Strategisk Forskning

David Samuelsson
generalsekreterare Studieförbunden

Jens Mattsson
generaldirektör SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt

Karin Linder
generalsekreterare Svensk biblioteksförening

Anne-Sofie Mårtensson
ordförande, Svenska fysikersamfundet

Christine Sundberg Carendi
vd Svenska Science Centers

Kristina Billberg
ordförande Sveriges Farmaceuter

Ulrika Lindstrand
ordförande Sveriges Ingenjörer

Maria Tenje
ordförande Sveriges unga akademi

Mats Ericson
ordförande SULF, Sveriges universitetslärare och forskare

Gustav Amberg
rektor Södertörns högskola

Samuel Engblom
samhällspolitisk chef TCO

Peter Skogh
museidirektör Tekniska museet

Elin Lydahl
vd Tom Tits Experiment

Jennie Ekbeck
vd Umeå Biotech Incubator

Linnea Suomenniemi
ordförande Unga Forskare

Cissi Billgren Askwall
generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet

Sven Stafström
generaldirektör Vetenskapsrådet

Debattartikel införd i SvD den 9 september 2016