Alltför otydligt uppdrag för studenthälsor

Många studenter drabbas av psykisk ohälsa under sin studietid – något som studenthälsan har som uppdrag att förebygga. Men var fjärde student känner inte ens till att studenthälsan existerar, visar en ny undersökning från Saco och Saco studentråd.

Publicerad: Tisdag 19 maj 2020

Senast uppdaterad: Tisdag 19 maj 2020

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Studentpolitik

Saco har granskat studenthälsans uppdrag att förebygga ohälsa. Resultatet visar att det finns mycket som kan göras bättre. Det statliga uppdraget är oklart, tolkas olika och det gör det svårt att utvärdera och i nästa steg förbättra arbetet med att förebygga studenters ohälsa.

– Det måste till en förändring. Studenter måste få bättre förutsättningar att må bra under studietiden och då krävs ett tydligare uppdrag för landets studenthälsor, säger Göran Arrius, Sacos ordförande.  

Just nu gapar 
landets högskolor tomma och all undervisning sker på distans för att förebygga ytterligare smittspridning av coronaviruset i samhället. Redan innan coronakrisen visade dock flera studier att studenterna rapporterar hög grad av psykisk ohälsa, och att den psykiska ohälsan är högre än bland jämnåriga som inte studerar.  

Parallellt med 
kvalitativa intervjuer med studenthälsor har Saco också genomfört en undersökning i samarbete med Novus Opinion. Undersökningen visar att var fjärde student inte ens visste om att studenthälsan existerade när de studerade. Sju av tio visste inte om de skulle vända sig till studenthälsan eller till reguljära sjukvården enligt en Novusundersökning som Saco och Saco studentråd genomfört.  

– Det är olyckligt att man inte känner till och använder det stöd som finns. Under den utsatta tid som studietiden är behöver man all kvalificerad hjälp man kan få, säger Mimmi Rönnqvist Saco studentråds ordförande.  

Coronakrisen har spätt på osäkerheten om framtidens ekonomi och hur det drabbar möjligheterna att söka och få sitt första jobb efter examen 

– Just nu studerar över 400 000 på högskola och universitet. Många av dem närmar sig examen och jobbsökande på en skakig arbetsmarknad. Forskning visar att den som upplevt ohälsa under studietiden har större risk för att återigen drabbas igen senare i livetDärför är det extra viktigt att man tar tag i det här, säger Göran Arrius.  

– Det är inte acceptabelt att det statliga uppdraget som studenthälsorna nu har leder till ett olikvärdigt system för den enskilde studenten. Lärosätena måste nu också få uppdraget att kunna rehabilitera studenter, säger Mimmi Rönnqvist. 

Positivt är att Regeringen har gett Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att utreda studenthälsovården och vi kommer spela in våra förslag på lösningar till den utredningen.


Här är 
Sacos förslag: 

 • Ge lärosätena ett nytt uppdrag 
  Lärosätena behöver få ett nytt och tydligt uppdrag om att förebygga psykisk ohälsa. Alla studenter ska erbjudas likvärdiga förebyggande insatser oavsett var de studerar. Alla lärosäten måste också få förutsättningar för att rehabilitera studenter som blir sjuka. Legitimerad personal på studenthälsorna måste också ha en tydlig möjlighet att skicka studenter på remiss till primär- eller specialistvård. 
 • Tydliggör ansvaret 
  I dag är många parter vid lärosätena inblandade i studenters hälsaDet måste i det statliga uppdraget förtydligas vilka som är ansvariga för vad för att inte frågan om psykisk ohälsa ska falla mellan stolarna. 
 • Inför nätbaserad anonym hälsoscreening för nya studenter 
  Med screeningen går det att tidigt fånga upp studenter med psykisk ohälsa, samtidigt som studenthälsan får ökad kännedom om studentpopulationens hälsa och stödbehov. Med den utökade informationen kan lärosätet erbjuda förebyggande insatser med större träffsäkerhet. 
 • Psykologer på alla studenthälsor 
  Ett nytt uppdrag för studenthälsan kan innebära att vissa lärosäten behöver nya kompetenser och professioner. Det bör exempelvis vara obligatoriskt för alla studenthälsor att erbjuda psykologer, som kan avgöra om studenten har ett behov av behandling eller om problemet kan åtgärdas med bättre studiemiljö eller andra åtgärder. 

Frågor: 
Göran Arrius, ordförande Saco  
Mimmi Rönnqvist, ordförande Saco studentråd 
Emma Nilsson, pressansvarig Saco    

Novusundersökningen omfattar 1 067 intervjuer och fältperioden var 18 oktober–3 november 2019. Deltagarfrekvensen är 54 %. Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Saco och Saco studentråd. Syftet med undersökningen är att undersöka unga yrkesverksamma akademikernas inställning till olika frågor. 

Ladda ned och läs hela rapporten på Saco.se  

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har regeringens uppdrag att under 2020 kartlägga studenters hälsa. Myndigheten ska presentera sina slutsatser den 31 december 2020.