"Ekonomiska krisen kräver både gas och broms"

Den ekonomiska krisen inom EU är så allvarlig att det behövs ett finanspolitiskt ramverk för att återskapa förtroendet för euroområdets ekonomi, skriver Göran Arrius, Saco, och Eva Nordmark, TCO, i ett brev till statsminister Fredrik Reinfeldt.

Publicerad: Onsdag 29 feb 2012

Nyckelord:
Internationellt

Till statsminister Fredrik Reinfeldt,

Många EU-länders ekonomier har vacklat den senaste tiden. Det handlar i hög grad om brist på förtroende för enskilda länders skuldbetalningsförmåga. Detta har gjort det tydligt att det behövs åtgärder för stävja krisen men också för att förhindra framtida kriser.

Euron har gett ökad skjuts till EU-integrationen men innebär genom sin konstruktion med gemensam penningpolitik och svagt koordinerad finanspolitik stora risker för obalanser som ökar risken för kriser.

Illusionen om att ett euroland inte kunde bli insolvent har brutits, vilket föranleder åtgärder. Läget är så allvarligt att TCO och Saco bedömer att det behövs ett finanspolitiskt ramverk inom Euroområdet som kan återskapa förtroendet, inte bara för betalningsförmågan hos enskilda länder, utan även för att återställa förtroendet för euroområdets ekonomi.

Vi ser att det finns behov av en starkare sanering av vissa medlemsländers finanser för att få ned den offentliga skuldsättningen. Det innebär att vi ser positivt i princip på införandet av gemensamma finanspolitiska regler för euroländerna. Vi anser dock att de regler som skrivits in i europakten riskerar att leda till en så snabb och synkroniserad åtstramning av den europeiska ekonomin att detta i sig kan hämma framtida möjligheter att förbättra ekonomin och sysselsättningen.

Vår utgångspunkt är att regler behövs, men att de inte är lämpliga att skrivas
in i ländernas grundlagar eller att permanentas som styrning för länderna. Det är viktigt att även behålla handlingsfrihet och ta hänsyn till olika länders sysselsättningssituation. Vi vill därför att Sveriges regering ska verka för att paktens regler inte skrivs in i EU:s fördrag.

Reglerna bör snarare bli mer flexibla så att målen om finansiellt sparande innebär större möjligheter att ha starka automatiska stabilisatorer i ekonomin, inte leda till en oönskat stor åtstramning av ekonomin i Euroområdet, men också för att långsiktigt ge ett nödvändigt utrymme för de olika länderna att bedriva en nationell stabiliseringspolitik.

TCO och Saco anser att målen för finansiellt sparande inte räcker. För att komma ur den ekonomiska krisen behövs både broms och gas och därmed även offentliga investeringar. Det kan handla om nödvändiga långsiktiga investeringar i infrastruktur och bostäder, men även i allt högre grad om mer styrande och ambitiösa mål för satsningar på forskning, utbildning och klimatomställning. Detta kommer att bli nödvändigt för att EU ska kunna nå målen i EU 2020, öka konkurrenskraften och tillväxten och kunna bli världens mesta konkurrenskraftiga ekonomi.

Mot bakgrund av detta, och för att både få insyn och legitimitet att kunna påverka den fortsatta utformningen av EU:s åtgärder för ekonomisk stabilitet och tillväxt, anser vi att Sverige bör kunna ratificera europakten. Detta förutsätter dock att denna ratificering inte innebär några som helst förpliktelser för Sverige eftersom Sverige inte har euro som valuta.

Vi vill även föra fram att Sverige bör driva en linje som långsiktigt innebär att medlen i EU:s budget radikalt styrs om från jordbruksstöd till mer tillväxtinriktade satsningar.

Vi vill också varna för att ensidiga åtstramningen av euroländernas ekonomier, utan tillräckliga sociala investeringar, innebär en ökad risk för ökade sociala spänningar och minskad sammanhållning inom EU. Det gäller inte minst risken för att den skenande ungdomsarbetslösheten i många länder riskerar att kapa en förlorad generation.

Göran Arrius, ordförande Saco                              
Eva Nordmark, ordförande TCO

Kommentarer:
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72

Kontaktpersoner

Göran Arrius, Ordförande
goran.arrius@saco.se

08-613 48 10