Mått på arbetsmarknadsläget i den officiella statistiken

En undersökning av vilka mått på arbetsmarknadsläget som används i den officiella svenska respektive internationella statistiken.

Publicerad: Tisdag 28 maj 2002

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Sacos utredare i arbetsmarknadsfrågor, Ossian Wennström, har undersökt vilka mått på arbetsmarknadsläget som används i den officiella svenska respektive internationella statistiken. I hans promemoria konstateras att den svenska arbetsmarknadsstatistikens utformning kan förbättras på ett flertal punkter. För närvarande tillämpas i den svenska statistiken definitioner, som delvis skiljer sig från de internationella rekommendationer som ILO har utfärdat, vilket tillsammans med andra faktorer bl.a. leder till försämrad jämförbarhet. I promemorian föreslås att Sverige på sikt helt övergår till att tillämpa ILO s rekommendationer.

I promemorian konstateras även att de mått, som idag används för att mäta arbetskraftstagande och sysselsättning i procent, har stora brister, eftersom måluppfyllnad inte självklart medför en förbättring för samhället utan rent av kan vara kontraproduktiv.
 
Frågan är mycket angelägen, eftersom dessa mått används för målformulering inom arbetsmarknadspolitiken, både i Sverige och internationellt. I promemorian föreslås därför alternativa sätt att beräkna arbetskraftsdeltagande och sysselsättning i procent.