Därför tjänar män mer än kvinnor

Utredning av löneskillnadernas utveckling bland Sacoförbundens medlemmar mellan 1996 och 2001.

Publicerad: Torsdag 6 mar 2003

Nyckelord:
Jämställdhet,
Lön & livslön

Studien baseras på uppgifter om drygt 190 000 Saco-förbundsmedlemmar inom 46 olika yrken/utbildningar 2001.

Saco har vid två tidigare tillfällen, med data från 1991 respektive 1996, analyserat löneskillnaderna mellan män och kvinnor bland landets akademiker. Syftet med den här utredningen är att kartlägga hur löneskillnaderna mellan könen bland Saco-förbundens medlemmar ändrats mellan 1996 och 2001.

I offentlig sektor skulle det med dagens takt ta 60 år innan kvinnornas snittlön hamnar i nivå med männens. Idag har den genomsnittliga kvinnan drygt 80 % av den genomsnittliga mannens lön. De senaste tio åren har denna andel ökat med drygt 0,3 procentenheter per år. Riktningen är visserligen rätt men det går förödande långsamt.

Utredningen visar framförallt på tre olika typer av löneskillnader:

  • Strukturella – kvinnodominerade yrken har lägre lön än mansdominerade
  • Befattningsskillnader – män är överrepresenterade på de högre befattningarna
  • Direkta – löneskillnader som vi inte kunnat förklara på annat sätt än att de beror på kön

Rapporten visar också på en annan tydlig vägdelare när det gäller mäns och kvinnors löner - barnafödandet. I början av karriären skiljer sig inte lönerna åt mellan könen. Vid ungefär 29 - 30 års ålder börjar så männen dra ifrån och lönegapet fortsätter att växa fram till cirka 50 årsåldern inom kommunerna och livet ut bland de som är statligt anställda.