Mycket snack och fel verkstad?

En rapport om den svenska arbetsmarknadsutbildningens inriktning och omfattning .

Publicerad: Fredag 16 maj 2003

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Inom arbetsmarknadspolitiken har utbildningen kommit att spela en allt större roll. Saco-utredaren Ossian Wennström har i denna rapport ställt några av de grundläggande frågorna kring arbetsmarknadsutbildningens utformning.

Hur påverkas lönebildningen? Vad är ett bristyrke? Ska utbildningen verkligen inriktas på alla bristyrken, oavsett varför bristen uppkommit? Betyder inte det att arbetsmarknadsutbildningen riskerar att subventionera arbetsgivare som betalar för dåligt och erbjuder orimliga arbetsvillkor?

Arbetsmarknadspolitiken är ett av den offentliga sektorns största utgiftsområden. Redan åtgärdernas omfattning innebär ett kraftigt ingrepp i den svenska ekonomin. Men åtgärdernas sammansättning och inriktning tar direkt sikte på några av marknadsekonomins viktigaste mekanismer: försörjningen med och ersättning till arbetskraft för näringslivets och förvaltningarnas behov.

Därför är det angeläget med en återkommande granskning och diskussion om hur dessa åtgärder utformas och används. Det är denna debatt som Saco vill bidra till.