Den nya lönebildningen

En forskningsöversikt och analys av lönebildningen för akademiker av Sacoekonomerna Lena Granqvist och Håkan Regnér.

Publicerad: Måndag 26 apr 2004

Nyckelord:
Lön & livslön

Decentraliseringen och individualiseringen av lönebildningen i Sverige har gått långt jämfört med många andra länder som har gått i en liknande riktning under 1990-talet. Problemet är att det ofta är svårt att uppskatta effekterna av decentraliseringen. Sacoekonomerna Lena Granqvist och Håkan Regnér har i en omfattande studie genomfört de första analyserna av effekterna av en decentraliserad lönebildning för medlemmar i Sacos medlemsförbund. 

Syftet med studien är dels att ge en översikt över den nationalekonomiska forskningen om lönebildning, och dels att analysera effekten av den decentraliserade och individualiserade lönebildningen för akademiker.

I studien undersöks sambandet mellan lönesamtal och lönenivån med hjälp av Saco-data (data insamlade av Saco-förbunden) för nästan 100 000 akademiker. I ett urval av omkring 12 000 akademiker sambandet mellan individuella löneförhandlingar och lönenivån analyserats.

Rapporten visar bland annat följande:

  • 60 procent har haft lönesamtal. Bland männen är det 63 procent och bland kvinnorna 56 procent
  • Det finns tydliga skillnader mellan sektorer. I privat sektor har 66 procent av de tillfrågade lönesamtal. Motsvarande siffror i statlig sektor och kommunal sektor är 48 respektive 53 procent.
  • Lönesamtal har en positiv effekt på månadslönen även när man tar hänsyn till individuella förklaringsvariabler, sektor och förbundstillhörighet. Den genomsnittliga effekten av lönesamtal är knappt 1 procent, vilket motsvarar cirka 320 kronor i månaden vid en månadslön på 32 000 kronor (genomsnittslönen för urvalet).
  • Kvinnor som deltar i lönesamtal har mer än 2 procent högre månadslön än kvinnor som inte deltar i lönesamtal. Om man däremot tittar enbart på gruppen män ser man ingen statistiskt säkerställd effekt.
  • Individer som själva har förhandlat om sin lön har lyckats bra jämfört med personer som själva inte förhandlat om sin lön. Löneeffekten ligger runt 5 procent vilket motsvarar cirka 1 100 kronor vid en månadslön på 22 000 kronor (som i detta fall är genomsnittet för urvalet).

Kontaktpersoner

Håkan Regnér, Chefsekonom
hakan.regner@saco.se

08-613 48 35

Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef, ekonom
lena.granqvist@saco.se

08-613 48 64