Det lönar sig att byta arbete-att byta eller inte byta

En studie av Sacoutredarna Galina Pokarzhevskaya och Ossian Wennström där de tittat på om det lönar sig att byta arbete.

Publicerad: Måndag 14 jun 2004

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Lön & livslön

Det lönar sig för alla att byta arbete. Mest för män över 50. Och det lönar sig mest i statlig sektor. Det visar en studie av Saco-utredarna Galina Pokarzhevskaya och Ossian Wennström. Studien omfattar cirka 100 000 individer. Uppgifterna är hämtade ur löneenkäter från sex Saco-förbund som även frågat sina medlemmar om de bytt jobb.

Yngre personer bytte arbetsplats oftare än äldre. Detta resultat stämmer väl överens med vad andra studier visat både i Sverige och utomlands. Vidare var rörligheten i termer av arbetsplatsbyten högre för personer med kort yrkeserfarenhet, som inte hade någon chefsposition, som jobbade inom privat sektor eller som jobbade i Stockholm. Dessa resultat är kontrollerade för en rad olika bakgrundsfaktorer. Särskilt mönstret att personer som arbetar inom privat sektor eller som jobbar i Stockholm är mer rörliga än andra indikerar att individens möjligheter att byta jobb har stor betydelse för bytesfrekvensen. Inom de flesta branscher präglas privat sektor av ett stort utbud av arbetsgivare, i vart fall i jämförelse med offentlig sektor.

Alternativa arbetsgivare är naturligtvis en förutsättning för att en enskild person ska kunna byta arbetsplats och ändå vara kvar inom sitt kompetensområde. Regionalt finns stora skillnader i utbudet av potentiella arbetsgivare, vilket sätter gränser för rörligheten.

Personer som bytte arbetsplats tjänade mer än de som inte bytte. Personer som bytte arbetsplats hade drygt 4 procent högre lön än de personer som inte bytte, givet samma position, kön, yrkeserfarenhet, utbildning etc. För kvinnor var motsvarande skillnad mindre än för män.

Studien visar att löneskillnaderna mellan dem som bytt arbetsplats och inte bytt var störst i statlig sektor, detta oavsett vilken sektor personerna kom ifrån innan. I kommunal sektor var denna skillnad minst. En förklaring till det senare kan vara att löneskillnaderna generellt sett är relativt små inom kommunal sektor och att utrymmet för högre löner därför är begränsat.

Löneskillnaderna mellan dem som bytt arbetsplats och inte bytt var störst för personer över 50 år. Således är skillnaderna störst för den grupp som byter minst. En viktig förklaring till detta kan ara att äldre personer på arbetsmarknaden bara byter då de blir rejält kompenserade för det. Andelen personer som bytt till eller mellan chefspositioner var högst inom denna grupp.

De personer som bytte arbetsplats hade inte bara högre lön, de hade även bättre löneutveckling än övriga. Personer som bytte arbetsplats hade i genomsnitt 4,9 procentenheter högre löneutveckling än de som inte bytte. När det gäller individernas löneutveckling kunde inga könsmässiga skillnader identifieras.