Akademikernas arbetsvillkor 2006

En jämförande studie av akademikernas arbetsvillkor 1992 och 2006.

Publicerad: Fredag 19 okt 2007

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Arbetsmarknad

Rapporten "Akademikernas arbetsvillkor 2006" är en uppföljning av en undersökning som Saco genomförde tillsammans med dåvarande Arbetsmiljöinstitutet 1992.

Undersökningen behandlar frågor som rör arbetsorganisation, arbetsvillkor, kompetensutveckling, ledarskap och hälsa. Jämförelser görs genomgående mellan de två undersökningstillfällena som visar på olikheter såväl som likheter vad gäller arbetsvillkoren för Sveriges akademiker 1992 och 2006.

Vad har hänt sedan 1992?

1992 var ett krisår för svensk ekonomi, medan 2006 kännetecknades av ett betydligt bättre konjunkturläge. Trots det, finner vi vid en jämförelse av resultaten mellan dessa år åtskilliga likheter, men också några viktiga skillnader:

  • Större andel av akademikerna är privatanställda
  • Andelen akademiker med personalansvar har minskat
  • Mindre vanligt med deltidsarbete
  • Upplevd risk för arbetslöshet har minskat
  • Starkt stöd för lönekriterierna på arbetsplatsen
  • Andelen som har svårt att få tid för återhämtning har ökat
  • Både sjukfrånvaron och sjuknärvaron har minskat