Inte bara lön

I rapporten Inte bara lön beskriver Sacoekonomen Lena Granqvist några alternativ till lön. Studien bygger på en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar som bland annat handlar om vilka skillnader som finns i förmåner mellan olika akademikergrupper.

Publicerad: Onsdag 18 mar 2009

Nyckelord:
Lön & livslön

Syftet med denna rapport är att beskriva några av de alternativ till lön som finns idag och att studera om det finns skillnader i förekomsten av förmåner mellan olika grupper av akademiker, särskilt mellan akademikerkvinnor och akademikermän. Förmånerna som analyseras är naturaförmåner (t ex lunchsubventioner, fri bil), hädanefter löneförmåner, och prestationsbaserad lön (t ex bonus, provision, ackord), hädanefter bonus. I studien används data som tagits fram inom ramen för en enkätstudie om arbetsmiljö som genomfördes år 2006 bland Sacos förbundsmedlemmar.

Resultaten visar att förekomsten av löneförmåner och bonus är ojämnt fördelad mellan olika akademikergrupper:

Löneförmåner:

 • Bland män är andelen löneförmåner 10,3 procent och bland kvinnor 5,7 procent.
 • Andelen kvinnor i gruppen som har löneförmåner är 39 procent (män 61 procent).
 • Men skillnaderna beror till stor del på att kvinnor och män arbetar inom olika yrken - det finns inga oförklarade skillnader i förekomsten av löneförmåner mellan kvinnor och män.
 • För både kvinnor och män gäller att en god relation till chefen ökar sannolikheten att ha löneförmåner.
 • Eget inflytande på arbetsplatsen ökar sannolikheten att ha löneförmåner enbart för män.

Bonus:

 • Bland män är andelen bonus 11,7 procent och bland kvinnor 5,2 procent.
 • Andelen kvinnor i gruppen som har bonus är 34 procent (män 66 procent).
 • Skillnaderna mellan kvinnor och män kvarstår även när hänsyn tas till olika bakgrundsfaktorer – det finns oförklarade skillnader i förekomsten av bonus.
 • Inflytande över arbetet har betydelse för förekomsten av bonus enbart för män.
 • För både kvinnor och män gäller det att om de har svårt att få tid för återhämtning på grund av en alltför stor arbetsbörda, ökar sannolikheten för att ha bonus.
 • Sambandet fångar antagligen upp den "bonusstress" som finns i vissa akademikerjobb.

OH-presentation av Inte bara lön - en studie av akademikernas löneförmåner och bonus (pdf).

Kontaktpersoner

Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef, ekonom
lena.granqvist@saco.se

08-613 48 64