Unga akademikers arbetslöshet och etableringsproblem

Rapporten ”Unga akademikers arbetslöshet och etableringsproblem” syftar till att synliggöra vad som kännetecknar arbetsmarknaden för akademiker som är yngre än 30 år. Rapporten är tänk som ett underlag för ett konstruktivt samtal om förutsättningar och insatser för att, på kort och lång sikt, ta till vara den resurs som de unga akademikerna utgör.

Publicerad: Torsdag 11 jun 2009

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Särskild uppmärksamhet ges åt utvecklingen under och efter den arbetsmarknadsnedgång som inledde 2000-talet samt effekterna av de regelförändringar som skedde från och med 1 januari 2007 avseende möjligheten att få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Kort om resultaten:

  • Förutsättningarna att få jobb är inte jämt fördelade. De unga akademikernas arbetsmarknad är mycket heterogen. En del utbildningsgrupper är betydligt mer drabbade av arbetslöshet och etableringssvårigheter än andra. – Samtidigt som många, även under den förra lågkonjunkturen, fick jobb redan före eller strax efter examen fanns en relativt stor grupp som hade verkliga svårigheter att etablera sig.
  • De unga akademikernas arbetsmarknad växlar snabbt. Många utbildningsinriktningar är mycket konjunkturkänsliga med stora skillnader mellan hög- och lågkonjunktur som följd.
  • De, sedan 2007, minskade möjligheterna för unga akademiker att få arbetslöshetsersättning har med stor sannolikhet bidragit till att relativt sett färre unga akademiker söker jobb genom Arbetsförmedlingen
  • Andelen akademiker i atypiska akademikerjobb har trendmässigt ökat under en lång följd av år. Mellan åren 2001 och 2007 ökade antalet akademiker inom atypiska akademikeryrken med ca 113 procent.