Verksam samverkan

Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen.

Publicerad: Måndag 2 feb 2009

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Verksam samverkan är en sammanställning av Sacoförbundens erfarenheter av samverkan med Arbetsförmedlingen. Resultaten visar att det finns stora möjligheter att förbättra samverkan mellan Sacoförbunden och Arbetsförmedlingen. Det finns Sacoförbund som i olika avseenden är nöjda med nuvarande samverkan. Detta är naturligtvis inspirerande, men för de flesta förbund saknas kontakter. Bland dessa är naturligtvis intresset för att ha kontakt med Arbetsförmedlingen stort. Viktiga förutsättningar för samverkan med Arbetsförmedlingen är att det finns bra medparter och kanaler för samverkan.

Arbetsförmedlingen bör, tillsammans med arbetsmarknadens parter, snarast se över behovet av branschråd samt diskutera de befintliga branschrådens olika roller och funktioner. Många av Sacoförbunden efterfrågar kunniga personer, som på nationell nivå, kan fungera som kontaktpersoner med ansvar för olika branscher. Förbunden efterfrågar även ökat branschkunnade inom Arbetsförmedlingen. Bra och relevanta arbetsförmedlingsresurser ökar förutsättningarna för bra samverkan samtidigt som det innebär bättre service för Arbetsförmedlingens kunder.

Viktigt för att uppnå detta är en ökad satsning på specialisering och arbetsdelning inom Arbetsförmedlingen, fler satsningar på att bygga upp centers med kvalificerade förmedlingsresurser för olika branscher (specialistförmedlingar) samt en nationell samordning för kompetensutveckling och nätverksbyggande för de arbetsförmedlare som runt om i landet jobbar med olika branscher, idag ofta helt utan kunskap om varandra.

Samverkan sker alltid mellan minst två parter, i det här fallet mellan Sacoförbund och Arbetsförmedling. I det fortsatta projektet kommer denna undersökningens resultat att vara ett viktigt samtalsunderlag, om hur Saco och Sacos förbund kan och bör gå vidare, enskilt eller gemensamt, för att utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen. I den diskussionen har Arbetsförmedlingen en given roll.

Promemorian bygger på uppgifter som Sacos förbund lämnade i november och december 2008. Bakgrunden till initiativet är det allvarsamma läget på arbetsmarknaden och behovet att säkerställa att Sacoförbunden har tillgång till bra och relevanta samverkanskanaler med Arbetsförmedlingen.