Vad är lagom?

Syftet med denna studie är att ge en kunskapsöversikt över vad teorin och forskningen säger om under- och överutbildning. Överutbildning definieras som faktisk utbildning utöver vad som krävs för ett yrke eller en arbetsuppgift. Underutbildning definieras på motsvarande sätt som faktisk utbildning under vad som krävs för ett yrke eller en arbetsuppgift.

Publicerad: Måndag 24 maj 2010

Nyckelord:
Utbildning & forskning

I Europa och USA är mellan 10 och 40 procent av arbetskraften överutbildad och mellan några procent och 30 procent underutbildad. De svenska studierna ligger inom dessa intervall: cirka en tredjedel av arbetskraften är överutbildad och 15 till 20 procent är underutbildad. Undantaget är en svensk studie som finner både lägre andel överutbildade och högre andel underutbildade än övriga svenska och internationella studier. De svenska studierna tyder också på att andelen som är överutbildade har ökat över tid, och att andelen rätt matchade har minskat.

Kvinnor, utlandsfödda och yngre personer är mer överutbildade och mindre underutbildade än män, svenskfödda och äldre personer. Även de som har tidigare erfarenhet av arbetslöshet är i större utsträckning överutbildade än dem som tidigare inte varit arbetslösa. Under- och överutbildning skiljer sig också åt mellan sektorer, mellan yrken och mellan utbildningsinriktningar. Eftersom gruppen akademiker har ökat mycket över tiden, så är ett betydligt större antal akademiker överutbildade idag jämfört med tidigare.

Under- och överutbildning har också effekter på en rad andra områden. Till exempel är under- och överutbildade mer missnöjda med sitt arbete än vad rätt matchade personer är.

Vi vet att fenomenet med under- och överutbildning existerar. Vad vi behöver veta mer om är orsakerna till under- och överutbildning. Är den under- och överutbildning som vi kan mäta ett skenbart problem, som egentligen handlar om att individer har olika mix av olika former av humankapital? Eller är under- och överutbildning ett genuint problem som innebär att mycket potential förblir outnyttjad? Hur allvarligt vi ska se på förekomsten av under- eller överutbildning beror mycket på svaren på dessa frågor.