Akademikers utlandserfarenheter och inkomst – En uppföljning av tidigare resultat

Rapporten visar hur inkomsterna för akademiker som studerat och/eller jobbat utomlands ser ut jämfört med inkomsterna för akademiker som inte har samma utlandserfarenhet. De första resultaten presenterades redan för ett år sedan. Studien var då den första i sitt slag. I den här rapporten kan vi följa akademiker med utlandserfarenhet ytterligare tre år, ända fram till 2008.

Publicerad: Fredag 15 jul 2011

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Lön & livslön,
Utbildning & forskning

Studien undersöker om det finns inkomstskillnader mellan examinerade akademiker som har varit bosatta utomlands och examinerade akademiker som inte har varit bosatta utomlands. Studien använder registerdata från Statistiska Centralbyrån. Akademiker med utlandserfarenhet har identifierats genom året de anmält utflyttning från Sverige. Informationen om akademiker med utlandserfarenhet kommer från svenska register och bygger på att de har haft inkomster i Sverige år 2005 och år 2008. Det finns ingen information om vad de gjorde när de var utomlands, vilket betyder att studien fångar upp all typ av internationell erfarenhet.

Resultaten visar att examinerade akademiker med utlandserfarenhet hade högre inkomster år 2005 än examinerade akademiker utan utlandserfarenhet. Det gäller även när hänsyn tagits till skillnader med avseende på kön, ålder, familjeförhållanden, arbetsort, arbetsmarknadssektor, erfarenhet av arbetslöshet, utbildningsinriktning, utbildningslängd, examensår, föräldrarnas utbildningsbakgrund och födelseland.

Inkomstskillnaderna är större år 2008 och för de akademiker med utlandserfarenhet som var på den svenska arbetsmarknaden både år 2005 och 2008 har inkomsterna ökat mer än för andra akademiker.

Resultaten visar att utlandserfarenhet kan ha betydelse för akademikernas karriärmöjligheter när de återvänder till Sverige. Det kan bero på att de med utlandserfarenhet tillför ny kunskap som är värdefull för verksamheten. Om resultaten även ger en signal om att det kan finnas positiva effekter för samhället som helhet betyder det att den kompetens och kunskap som personer för med sig från andra länder kan ha stor betydelse för ekonomisk tillväxt.