Akademikers arbetsmarknad

Utbildningsnivån har stigit kraftigt i Sverige de senaste decennierna. Idag finns det omkring 1,5 miljon akademiker i Sverige. En fjärdedel av arbetskraften är akademiker och gruppen fortsätter att växa. Saco är akademikernas organisation och presenterar i denna rapport unik statistik om akademikerna i Sverige. De flesta akademiker möter en god arbetsmarknad men det finns vissa grupper som har det svårare än andra.

Publicerad: Onsdag 30 sep 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 30 sep 2015

Nyckelord:
Arbetsmarknad

Vilka är Sveriges akademiker? 

Antalet akademiker i befolkningen ökade från en halv miljon år 1990 till knappt en och en halv miljon år 2013. Akademikerna utgör nu omkring en fjärdedel av arbetskraften och gruppen fortsätter att växa. Därför har Saco tagit fram lättillgänglig data om akademikernas arbetsmarknad. 

De invandrade akademikerna har det svårare 

Sysselsättningen är hög och arbetslösheten är låg för de flesta akademiker trots den dramatiska ökningen de senaste åren. Men det finns grupper som halkar efter. De utrikesfödda akademikerna är en sådan grupp. Bland svenskfödda akademiker är 84 procent sysselsatta, siffran för utrikes födda är 76 procent. Även om sysselsättningen stiger med antalet år i Sverige så är skillnaderna för stora och etableringen är för långsam. Saco har i flera år påtalat detta resursslöseri. Inte minst med tanke på att var femte akademiker i Sverige är född utanför Sverige. Genom opinionsbildning och i samtal med regeringen har Saco fått visst gehör. Saco kommer fortsätta arbetet för att alla akademiker ska kunna etablera sig snabbare och kunna göra karriär. Läs Sacos rapporter och förslag om hur vi kan korta vägen till arbete för de utriksfödda akademikerna.  

Majoriteten är kvinnor men inte bland cheferna 

Det finns också stora skillnader mellan akademiker med olika utbildningar. Inom konst och media är är arbetslösheten 9,6 procent medan den är 1,7 procent inom socialt arbete och omsorg. Läs mer i rapporten om skillnader mellan olika utbildningsinriktningar, hur det skiljer sig beroende på vilket län man bor i eller i vilken sektor man jobbar. Före millennieskiftet hade fler män än kvinnor en akademisk utbildning. Nu är situationen helt omvänd, 58 procent av akademikerna är nu kvinnor. Trots detta är endast 43 procent av de akademiska cheferna kvinnor. Trenden måste vändas och fler kvinnor måste få chefstjänster - inte minst på de högre nivåerna.