Hur mäts kvalitet i högskolan?

Kvalitetsmåtten i den här studien är andelen forskarutbildade lärare, betygsnivån hos medstudenterna och antal lärare per högskolestudent.

Forskarutbildade lärare antas ge undervisning av högre kvalitet än icke forskarutbildade lärare, och den kvaliteten antas ha positiv inverkan på studenternas kunskaper. Medstudenternas betyg fångar bland annat upp att studenterna lär av varandra. Ju bättre medstudenter desto mer kan studenterna lära sig. Lärartäthetsmåttet antas fånga upp att studenter lär sig mer i mindre undervisningsgrupper.

Att mäta kvaliteten i högskolan är komplext och det finns många andra mått som också kan vara av intresse. Vi har valt tre mått som vi tycker är grundläggande. Liknande mått har använts i nationalekonomiska studier i andra länder.