Hur står det till med kvaliteten på högskolorna?

Den är god, ojämn och orättvis.

Merparten av utbildningarna håller god kvalitet men det finns för stora variationer. Nästa en av fem utbildningar håller inte måttet enligt Universitetskanslersämbetets utvärderingar.

Det finns stora kvalitetsskillnader inom högre utbildning, mellan högskolor och mellan utbildningar. Det innebär att vissa studenter får lägre högskolekvalitet och sämre förutsättningar i arbetslivet. I första hand är det studenter från studieovana hem, slarvigt kallat arbetarbarn, som studerar på utbildningar med lägre kvalitet.