Vad är bra värden på kvalitetsmåtten?

  • Ingen utbildning borde ha mindre än 10 lärarledda timmar i veckan.
  • Andel disputerade lärare på högskolan bör vara minst 50 %.
  • Kontrollera utbildningens antagningspoäng vid senaste antagningen. Utöver att det ger en indikation på om dina betyg kommer att räcka säger det något om medstudenternas kunskap och ambitionsnivå.
  • Jämför antal lärare per student på högskolan.
  • Var utbildningen godkänd vid senaste kvalitetsutvärderingen? Titta på universitetskanslersämbetets webbplats resultatsök, http://kvalitet.uka.se/resultatsok, där utbildningars kvalitet jämförs.