Så skapar vi ett jämställt arbetsliv - Sacos jämställdhetspolicy

I Sacos jämställdhetsdokument beskriver vi hur jämställdheten i arbetslivet ser ut idag och vad Saco tycker bör göras för att öka jämställdheten. Valet av utbildning, fördelningen av föräldraledighet och deltid samt vilket yrke du har spelar stor roll för möjligheterna till löne- och karriärutveckling.

Publicerad: Onsdag 25 nov 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 25 nov 2015

Nyckelord:
Jämställdhet,
Arbetsliv & arbetsmiljö

Saco verkar för ett jämställt arbetsliv där kvinnor och män har lika möjligheter och förutsättningar. Forskningen visar att jämställdheten ökar i många avseenden och att utvecklingen går åt rätt håll. Men forskningen pekar också på att det fortfarande finns stora skillnader mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden och i arbetslivet. 

Kvinnor mer frånvarande från arbetslivet

Arbetslivet är inte jämställt. Bland annat är arbetsmarknaden i Sverige starkt könsuppdelad. Kvinnor och män arbetar i olika yrken i olika sektorer och på olika nivåer. Den könsuppdelade arbetsmarknaden grundläggs redan i utbildningssystemet och i de utbildningsval kvinnor och män gör. Valet av utbildning får sedan stora konsekvenser för löne- och karriärutveckling men också för hälsan. Att arbetslivet inte är jämställt beror också på att kvinnor alltjämt tar och förväntas ta ett större ansvar för hem, barn och familj. Det leder till att kvinnor är frånvarande från arbetslivet i högre utsträckning än män. Kvinnor drabbas också i större utsträckning av psykisk ohälsa. Det beror delvis på att kvinnor i högre utsträckning arbetar i sektorer och yrken med hög arbetsbelastning såsom stress, lågt inflytande, tunga lyft och i så kallade kontaktyrken. Att kvinnor dessutom tar ett större ansvar för hem och familj påverkar också hälsan. Det så kallade dubbelarbetet är en trolig orsak till kvinnors högre sjukfrånvaro. 

Forskningen visar också att kvinnor är underrepresenterade som chefer i samtliga sektorer. Andelen kvinnor minskar också högre upp i chefshierarkin. I det här sammanhanget brukar man prata om glastakseffekten. Det vill säga att kvinnor inte har samma möjligheter som män att ta sig upp i hierarkin eftersom osynliga barriärer, glastak, hindrar dem från avancemang. 

Dela lika på deltiden

Saco menar att utvecklingen mot ett jämställt arbetsliv går för långsamt och att det därför finns anledning att skynda på utvecklingen genom att påverka villkor och förutsättningar för arbetslivet. I dokumentet finns en rad åtgärder inom olika områden som vi menar kan leda till ett mer jämställt arbetsliv. Bland annat vill vi öka kvinnors närvaro på arbetsmarknaden genom att dela föräldraförsäkringen i tre lika delar och uppmana kvinnor och män att dela lika på hemarbete, deltid och VAB. Vi vill också se lönekartläggningar och utvecklade lönesamtal på arbetsplatsnivå samt ökad möjlighet till löneutveckling i kvinnodominerade yrken i kommuner och landsting. Vi vill se fler kvinnliga chefer på alla nivåer och att det införs fler chefstjänster i kvinnodominerade yrken i offentlig sektor. Till exempel kan införandet av specialisttjänster i kommunerna medföra ökade möjligheter till karriär- och löneutveckling. 

Vill du veta mer så ladda ner hela dokumentet!

 

 

Kontaktpersoner

Jenny Rydstedt, Internationell sekreterare: EU, Union to Union samt globala frågor.
jenny.rydstedt@saco.se

08-613 48 88