Akademikers arbetsmiljö

Sacos utredare Karin Fristedt har kartlagt arbetsmiljön för landets akademiker. Kartläggningen bygger på uppgifter från Arbetsmiljöverket och beskriver hur det ser ut för akademiker i jämförelse med hela svenska arbetsmarknaden.

Publicerad: Måndag 30 maj 2016

Senast uppdaterad: Måndag 30 maj 2016

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

En stor majoritet, 78 procent, av akademikerna upplever sitt arbete som intressant och stimulerande, men det gränslösa arbetslivet syns i statistiken:

  • Hälften uppger att de varje vecka är tvungna att dra in på luncher, arbeta över eller ta med jobb hem
  • 56 procent kan inte koppla av tankarna från jobbet och 29 procent känner sig otillräckliga med sin arbetsinsats
  • andelen akademiker som arbetat på lördagar och söndagar har ökat med 10 procentenheter till 27 procent mellan 2005 och 2013

Många akademiker har hög arbetsbelastning och stora krav. Otydlighet i arbetsorganisation, roller och arbetsuppgifter gör att man inte vet när man är färdig. Det kan skapa känslor av otillräcklighet.

46 procent av akademikerna upplever också sitt arbete som psykiskt påfrestande.

Sämre i offentlig sektor
Akademiker i den kommunala sektorn är de som i störst utsträckning upplever arbetsbelastning, hög arbetstakt och psykiskt påfrestande arbete. Akademiker i landstingssektorn har mindre möjlighet att påverka sin arbetstid, arbetstakt och när uppgifterna görs.

Kvinnliga akademiker
Kvinnor uppger i högre grad än män att de är begränsade i att bestämma arbetstakten, att ta korta pauser för att prata och att arbetet är så stressigt att de inte hinner prata eller tänka på något annat. Kvinnor har dessutom oftare mindre kontroll och inflytande i arbetet. Över hälften av kvinnliga akademiker känner oro för att deras nuvarande arbete på sikt ska innebära hälsorisker. En av förklaringarna till skillnaderna mellan män och kvinnor är att de arbetar i olika sektorer.

Så skapas en god arbetsmiljö
Vi vet ganska mycket om vilka organisatoriska och psykosociala faktorer som kan bidra till en god arbetsmiljö. Arbetsgivarna behöver, i samverkan med skyddsombuden, arbeta långsiktigt och kontinuerligt med det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Chefer behöver få bra förutsättningar att vara chef och ha ett rimligt antal underställda. En närvarande chef med tid för stöd till medarbetarna är av stor betydelse

Kontaktpersoner

Karin Fristedt, Utredare, arbetsmiljö
karin.fristedt@saco.se

08-613 48 33