Chefen och lönesättningen

Chefen har en stor betydelse för hur den lokala och individuella lönesättningen fungerar i praktiken. Men många chefer saknar förutsättningar att sätta löner på ett bra sätt. Ombudsmän på Sacoförbunden pekar på bristande helhetsperspektiv, dålig kommunikation, otydliga mål och oklara mandat i löneprocessen i många organisationer.

Publicerad: Fredag 26 feb 2016

Senast uppdaterad: Tisdag 1 mar 2016

Nyckelord:
Chef,
Lön & livslön

Löner sätts i allt större utsträckning på lokal och individuell nivå genom lönesamtal mellan chef och medarbetare. Hela 80 procent av Sacoförbundens medlemmar har idag lönesamtal. Hanterat på ett klokt sätt kan lönen bidra till ökad motivation hos medarbetarna och en positiv utveckling av verksamheten.

I akademikernas löneavtal slås fast att det är viktigt att medarbetarna vet hur arbetsinsatserna värderas och på vilka grunder lönen sätts.

Chefen har en central roll i lönesättningen och är avgörande för hur den lokala och individuella lönebildningen fungerar i praktiken. Men många chefer tycks sakna förutsättningar för att hantera lönesättningen på ett bra sätt.

Chefen och lönesättningen har vi sammanfattat de organisatoriska förutsättningar som krävs för en fungerande lokal och individuell lönesättning. Genom det har vi ringat in de områden som vi vill analysera vidare ur ett chefsperspektiv.

Sacoförbundens ombudsmän vittnar om att ett helhetsperspektiv på lönesättningen saknas på många arbetsplatser. Det brister även i dialog och kommunikation om verksamheten och lönesättningen mellan olika nivåer och enheter. Dessutom är målen för verksamheten ofta otydliga.

Hanteringen av lön och lönesättning har betydelse för vilka effekter som lönen kan få för medarbetarnas motivation, visar den psykologiska forskningen. Hur lönesättningen går till och hur den upplevs är viktigare än själva lönen.

Att det finns ett tydligt samband mellan arbetsprestationer, resultat, måluppfyllelse och den lön som medarbetaren får, är en förutsättning för att den individuella lönesättningen ska fungera. Annars riskerar lönen att upplevas som orättvis, vilket kan påverka motivationen negativt.