Förklarat och oförklarat mellan kvinnor och män

Löneskillnaderna minskar mellan kvinnliga och manliga akademiker. De största totala löneskillnaderna finns inom landstingen och de minsta inom staten. En stor del av löneskillnaderna kan förklaras med tre faktorer nämligen utbildning, yrke och befattning. Kvar blir en liten del oförklarade skillnader vilket betyder skillnader vi inte har tillgänglig statistik för att förklara.

Publicerad: Torsdag 26 jan 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 26 jan 2017

Nyckelord:
Jämställdhet,
Lön & livslön

Saco har under många år analyserat löneskillnaderna mellan kvinnliga och manliga akademiker. Studierna är unika då vi använder lönestatistik från Sacoförbundens löneenkäter och partsgemensam statistik inom offentlig sektor och Svenska kyrkan.  

I den här rapporten har vi undersökt 67 yrkesgrupper inom kommuner och landsting, staten, privat sektor och Svenska Kyrkan. Resultatet visar att Akademikermän i genomsnitt har 20 % högre lön än akademikerkvinnor. Rapporten visar också att den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnliga och manliga akademiker har minskat med 2 procentenheter sedan 2009.  Det är en utveckling i positiv riktning och den stämmer väl överens med utvecklingen på hela arbetsmarknaden.

De viktigaste orsakerna till att kvinnor och män har olika löner är den starkt könssegregerade arbetsmarknaden som i sin tur är en följd av att kvinnor och män gör olika utbildningsval, att kvinnor och män har olika yrken och att männen är överrepresenterade på högre befattningar.

Rapporten visar också att det är en betydligt mindre del av löneskillnaderna som inte kan förklaras med tillgängliga faktorer. Det oförklarade lönegapet kan bero på kön men det kan också bero på andra faktorer som vi inte känner till då det saknas tillgänlig data. De oförklarade löneskillnaderna uppgår till 1 % i kommunsektorn och i staten, till 2 % inom svenska kyrkan, 3% inom landstingen och till 7 % i privat sektor. Rapporten visar också att det för första gången finns yrkesgrupper där kvinnor tjänar mer än män även efter kontroll för alla tillgängliga faktorer. Detta förekommer i starkt kvinnodominerade yrkesgrupper som Fysioterapeuter, Bibliotekarier, Logopeder samt Socialt/kurativt arbete.

 I rapporten kan vi också se att lönegapet i huvudsak uppstår i 30-årsåldern. Detta beror troligen på att kvinnor tar eller förväntas ta ett större ansvar för hem barn och familj. 

Kontaktpersoner

Thomas Andrén, Välfärdsekonom
thomas.andren@saco.se

08-613 48 73