Lönegap mellan akademiker med svensk och utländsk bakgrund

Saco har för första gången studerat löneskillnader med fokus på medlemmar med utländsk bakgrund. Utrikesfödda akademiker har lägre löner än svenskfödda trots att de arbetar inom samma yrke och sektor visar Sacorapporten. Gapet är störst för akademiker som är födda utanför EU och Nordamerika.

Publicerad: Onsdag 12 jul 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 12 jul 2017

Nyckelord:
Integration,
Lön & livslön

Tudelningen på arbetsmarknaden ökar. Den tydligaste skiljelinjen går mellan inrikes- och utrikesfödda där den senare gruppen har lägre sysselsättning och högre arbetslöshet. En ny Sacorapport visar att det även gäller akademiker. 

Utrikes födda akademiker får dessutom lägre betalt för sina insatser jämfört med akademiker födda i Sverige. I rapporten har vi granskat lönerna för 350 000 akademiker. Lönegapen bland akademikerna med utländsk bakgrund överlag är större ju större det geografiska avståndet till akademikerna med svensk bakgrund är. Akademiker som är födda utanför EU eller Nordamerika sticker tydligt ut i statistiken och det gäller även efter att löneskillnaderna har rensats från faktorer som till exempel kön, ålder, yrke och befattning. Gruppen kommer sämst ut i samtliga sektorer och störst är skillnaderna i privat sektor med ett oförklarat lönegap på åtta procent. De som ingår i studien är etablerade på arbetsmarknaden och många har bott i Sverige i 15 år eller längre. Skillnaderna är förmodligen ännu större när det gäller samtliga akademiker på arbetsmarknaden. 

Regeringen måste se över dimensioneringen av insatser 

Mer kunskap behövs för att vända utvecklingen men också mer handling. Ett antal insatser för att påskynda utrikesföddas arbetsmarknadsetablering finns redan idag. Regeringen måste se över dimensionering och finansiering av yrkesinriktad svenska, och bedömningen av utländsk utbildning måste gå snabbare. De kompletterande högskoleutbildningarna måste vara kända och optimalt dimensionerade för att de ska kunna möta såväl arbetsmarknadens som individernas behov.

Dessutom krävs ett större fokus på kompetensbaserad rekrytering, för att undvika att högpresterande personer sållas bort på grund av utländska namn eller snäva kravprofiler. Saco har ett viktigt ansvar att tillsammans med arbetsgivarna och regeringen arbeta för en öppen och inkluderande arbetsmarknad, där kunskap och kompetens avgör chanserna att få ett jobb och betalningen för arbetsinsatsen – inte födelseland eller utbildningsursprung.