Principer för utbildningspolitiken

Sverige ska vara ett samhälle med hög kunskapsnivå. Forskning, innovation, näringslivets och den offentliga sektorns konkurrenskraft är beroende av att all utbildning, från skola till högskola är av hög kvalitet. Högskolans huvuduppgifter är utbildning och forskning, samt samverkan med det omgivande samhället. Vid prioriteringar i högskolan måste alltid kvalitetsaspekter vägas mot samhällets behov av utökat antal utbildningsplatser.

Publicerad: Fredag 16 mar 2018

Senast uppdaterad: Fredag 16 mar 2018

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Utbildningsystemet ska ge djupa grundläggande kunskaper och en bas för livslångt lärande. Det ska också ge den bildning som är nödvändig för ett aktivt medborgarskap, för att demokratin ska fungera, för att samhället ska hålla samman och för att segregationen ska motverkas. Ett utbildningssystem av hög kvalitet är avgörande för att Sverige ska kunna ta sig an framtidens utmaningar. Utbildningssystemet ska ha de resurser som krävs för att uppfylla sina mål.

Dimensioneringen av den eftergymnasiala utbildningen innebär flera svåra avvägningar. Det handlar om att balansera samhällets behov av arbetskraft och individers önskemål om särskilda utbildningsinriktningar. Det handlar också om att dimensionera efter arbetsmarknadens behov på kort och lång sikt och mellan de yrkesinriktade och generella kunskaperna. En ytterligare utmaning är att utforma ett eftergymnasialt utbildningssystem som kan bidra till människors behov av livslångt lärande.

Högskoleutbildning av hög kvalitet påverkar människors möjligheter på arbetsmarknaden och kan påverka deras beteenden. Den kan öka förståelsen för demokratiska processer, benägenheten att rösta, bidra till en hälsosammare livsstil, uppmuntra till företagande med mera. På så vis bidrar högskoleutbildning av god kvalitet till ekonomisk tillväxt och samhällets utveckling. Men kunskapsgrunden läggs i skolan. Det är också i skolan som de ojämlika och ojämställda studievalen kan brytas, i högskolan är det för sent. Därför måste alla barn få en likvärdig grundutbildning.

Ett utbildningssystem av hög kvalitet utvecklar alla människors förmågor. Det bidrar till mer jämställda utbildningsval, minskar inflytandet av uppväxtvillkor och underlättar för dem med psykiska och fysiska funktionshinder. Det är viktigt med olika utbildningsvägar i gymnasiet. Alla ska kunna tillgodogöra sig en gymnasieutbildning. Därefter ska det vara möjligt att gå ut på arbetsmarknaden, läsa i högskolan eller yrkeshögskolan.

Saco ger här förslag som bidrar till att stärka kvaliteten i utbildningssystemet, och förslag som förbättrar högskoleutbildades möjligheter till kompetensutveckling under hela yrkeslivet.