Delningsekonomin och digitala plattformar

Begrepp, omfattning och arbetsrättsliga regler

Publicerad: Fredag 30 aug 2019

Senast uppdaterad: Fredag 30 aug 2019

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

I nuläget råder förvirring och osäkerhet kring plattformsekonomin och de begrepp som florerar. Det behövs därför mer kunskap om delningsekonomin och arbete via digitala plattformar. Vad är egentligen delningsekonomi, vad innebär alla nya ord, hur ser utvecklingen av arbete via digitala plattformar ut och hur påverkas arbetsrätten? Är befintliga regler och system tillräckliga?

Med den här rapporten vill vi ge en bättre bild av och kunskap om vad delningsekonomin och arbete via digitala plattformar faktiskt innebär. Genom att reda ut grundläggande begrepp samt klargöra vad som kännetecknar delningsekonomin får vi en struktur och ett sammanhang att förhålla oss till.

Arbete inom delningsekonomin och via digitala plattformar är aktuellt för akademiker. Den digitala utvecklingen och delningsekonomin gör det möjligt att organisera arbete på nya sätt. Delningsekonomin innebär vissa utmaningar för arbetsrättsliga regler och system. Om det är bäst att behålla, anpassa eller skapa nya regler och system beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Då arbetsrätten historiskt sett har visat sig vara såväl anpassningsbar som möjlig att tillämpa på nya situationer finns goda skäl att utgå från existerande regler och system, för att därefter se över om viss anpassning behövs eller om nya regler behöver skapas.

Även om omfattningen av arbete via digitala plattformar i nuläget är marginell finns anledning att anta att det framgent kommer att öka. Det finns därför utrymme för fackliga organisationer att agera till förmån för de individer som utför arbete inom delningsekonomin.

Kontaktpersoner

Jenny Wahlbäck, Jurist
jenny.wahlback@saco.se

08-613 48 62