Sacos syn på den ekonomiska politiken inom EU

EU-samarbetet är i ständig utveckling och påverkas av förändringar i omvärlden. Behoven av investeringar är stora inom många områden och EU kan behöva mer egna medel för att öka takten i satsningarna, fördjupa samarbetet och stärka EU:s globala ställning. Flera framtidsfrågor är av gränsöverskridande karaktär och måste hanteras gemensamt. Detta dokument diskuterar de ekonomiskpolitiska ramarna inom EU och föreslår ett fördjupat samarbete.

Publicerad: Måndag 8 maj 2023

Senast uppdaterad: Måndag 8 maj 2023

Nyckelord:
EU,
Internationellt,
Samhällsekonomi

Flera EU-länder, däribland Sverige anser att länder som avviker från Maastrichtreglerna behöver göra mer för att nå målen. Det handlar om att länderna måste göra tydligare prioriteringar bland sina offentliga utgifter och sträva efter att få in mer skatteintäkter. Utmaningen är att göra det och samtidigt genomföra offentliga investeringar som är viktiga för samhällsutvecklingen. Saco föreslår att länder tillfälligt ska kunna öka de offentliga utgifterna för att investera inom samhällsviktiga områden. Ett finanspolitiskt råd på EU-nivå skulle kunna ta fram förslag på investeringar som kan rymmas inom en sådan regel.

Grunderna för regelverket som styr den ekonomiska politiken inom EU är formulerade i Maastrichtavtalet som slöts1992. Där anges vilka ekonomiska krav som länder måste uppfylla för att kunna ansluta sig till euron. Ramverket finns för att minska riskerna för en kortsiktigt driven finanspolitik som kan leda till stora budgetunderskott och ökad skuldbörda med åtföljande makroekonomiska problem. Budgetregler är nödvändiga och länder ska sträva efter en finanspolitik som är långsiktigt hållbar. Men det måste finns utrymme för flexibilitet i tillämpningen av reglerna, vilket diskuteras i dokumentet. Alla länder kan inte anpassa sig till budgetreglerna i samma takt.

Demokratiska principer är grunden för EU-samarbetet. De senaste åren har denna grund ifrågasatts av populistiska politiker i flera länder och i vissa medlemsländer har valda ledare agerat i strid med principerna för en rättsstat. Det försvårar samarbete och hotar EU:s roll som främjare av fred och friheter. Därför måste EU agera kraftfullt mot länder som går i den riktningen genom att bland annat dra in de ekonomiska bidragen. Detta är också något som diskuteras i dokumentet.