Rapportsök

Här kan du beställa och ladda ner rapporter, broschyrer och andra publikationer från Saco. 

Saknar du någon publikation kontakta kansli@saco.se.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 94 träffar.

AI och akademiker

Torsdag 9 nov 2023

Rapport Undersökningen AI och akademiker som Novus gjort på uppdrag av Saco visar att en stor del av akademikerna har en positiv inställning till en framtida användning av AI i arbetslivet. Framförallt ser de fördelar som effektiviseringar och att AI-baserade beslut kan bli mindre styrda av förutfattade meningar. Möjliga orosmoment av AI på arbetsplatsen är om man gör sig beroende av AI så att det urholkar den egna kunskapen. Få akademiker känner oro för att AI kommer ta över deras arbetsuppgifter.

Stärkt allmän pension

Torsdag 2 nov 2023
Ämnen Pension

Rapport Utformningen av Sveriges allmänna pensionssystem leder till låga pensionsnivåer och att alltför många pensionärer har blivit beroende av utfyllnad från pensionssystemets grundskydd. I Sacos rapport “Stärkt allmän pension” lämnas fem förslag till hur den inkomstrelaterade allmänna pensionen kan förbättras.

Samhällsekonomisk utblick om produktivitet

Torsdag 26 okt 2023
Ämnen Samhällsekonomi, Arbetsmarknad, Internationellt

Rapport Produktivitet är ett mått på hur effektivt resurser används. Förbättringar betyder att det produceras mer varor och tjänster med samma mängd arbete. Det ger ökade resurser som kan fördelas till arbetskraften i form av högre löner och till ägare av företag som ökade vinster. De kan även investeras i nya verksamheter, bättre fabriker och grönare produktion. Produktivitetsförbättringar är det som skapar ekonomisk tillväxt som i sin tur gör det möjligt att stärka och förbättra hela samhällets utveckling.

Klimatpolitik: underkänt!

Onsdag 6 sep 2023

Rapport Klimatkrisen är ett vetenskapligt belagt faktum och en grön omställning är nödvändig. Saco har frågat akademiker om deras intresse och engagemang kring klimatfrågor och den gröna omställningen. Resultaten visar att det finns ett stort engagemang för de här frågorna bland akademiker. De är inte nöjda med politikernas bidrag och har höga förväntningar på att såväl politiker som deras arbetsgivare måste bidra mer till den gröna omställningen.

Samhällsekonomisk utblick om ekonomiska beslut under osäkerhet

Torsdag 24 aug 2023
Ämnen Samhällsekonomi, Arbetsmarknad, Internationellt

Rapport Det ekonomiska läget är mycket osäkert. Inflation, räntehöjningar, krig och det internationella politiska läget påverkar våra beslut. Vi blir försiktiga och sparar mer, investerar mindre och företagen anställer färre. När ekonomin växer långsammare ökar risken för stigande arbetslöshet. Hur påverkas människors och företags beslut av den ekonomiska osäkerheten? Det diskuterar våra experter i nästa utblick och på Sacos konferens Makro 29 augusti.

Sacos syn på den ekonomiska politiken inom EU

Måndag 8 maj 2023
Ämnen EU, Internationellt, Samhällsekonomi

Rapport EU-samarbetet är i ständig utveckling och påverkas av förändringar i omvärlden. Behoven av investeringar är stora inom många områden och EU kan behöva mer egna medel för att öka takten i satsningarna, fördjupa samarbetet och stärka EU:s globala ställning. Flera framtidsfrågor är av gränsöverskridande karaktär och måste hanteras gemensamt. Detta dokument diskuterar de ekonomiskpolitiska ramarna inom EU och föreslår ett fördjupat samarbete.

Samhällsekonomisk utblick om statsskulden

Måndag 17 apr 2023
Ämnen Lön & livslön, Samhällsekonomi

Rapport Statsskulden mäter ett lands finansiella ställning och speglar både tidigare och nuvarande politiska beslut. Sveriges statsskuld är bland de lägsta i Europa. Det har uppnåtts genom att hårdprioritera bland de offentliga utgifterna och hålla dem lägre än inkomsterna. En låg statsskuld är positivt, men betyder att många viktiga satsningar inte blivit av. Samtidigt är behoven stora av investeringar i klimatomställning, energiförsörjning och säkerhet.

Samhällsekonomisk utblick om överskottsmålet

Måndag 17 apr 2023
Ämnen Lön & livslön, Samhällsekonomi

Rapport Överskottsmålet har styrt det finanspolitiska beslutsfattandet i snart 30 år och gjort att Sverige har starkare statsfinanser än de flesta andra länderna i Europa. Men nu är behoven av nödvändiga statliga investeringar stora. Det är hög tid att börja diskutera hur budgetreglerna ska vara utformade framöver. En start är att övergå till en budget i balans i stället för ett krav på överskott, menar Sacos experter Lena Granqvist och Håkan Regnér.

Framtidsutsikter – här finns jobben för akademiker år 2028

Torsdag 16 mar 2023
Ämnen Arbetsmarknad, Studieval

Rapport Hur kan arbetsmarknaden se ut för ingenjörer, ekonomer och lärare år 2028? Sacoförbunden har undersökt och gjort prognoser för drygt 60 högskoleyrken och utbildningar för att underlätta inför studievalet.

Utbildningspremier för kvinnor och män under 2000-talet

Tisdag 14 feb 2023

Rapport Hur har lönerna för högskoleutbildade kvinnor och män utvecklats under 2000-talet jämfört med gymnasieutbildade av samma kön? Det granskar Sacos rapport, som bland annat visar att skillnaden i högskoleutbildningens lönsamhet har minskat mellan kvinnor och män.

Samhällsekonomisk utblick om styrräntan

Fredag 10 feb 2023
Ämnen Lön & livslön, Samhällsekonomi

Rapport Riksbanken höjer styrräntan och bankerna utlåningsräntorna. Kostnaderna för lån och krediter drar i väg, aktiviteten i ekonomin bromsar in och prisökningstakten minskar. Det är tanken med Riksbankens stora räntehöjningar. Men de ekonomiska utsikterna är mörka och det geopolitiska läget mycket osäkert. I värsta fall kommer höjningarna förstärka konjunkturnedgången och driva upp arbetslösheten. I denna utblick diskuterar vi styrräntan.

Nytt studiestöd - nya förutsättningar

Tisdag 3 jan 2023
Ämnen Utbildning & forskning, Studieval

Rapport Efterfrågan på kvalificerad kompetens är hög. Den snabba digitala och teknologiska utvecklingen och den gröna omställningen ställer nya krav på arbetsmarknaden. I en enkätundersökning genomförd av Novus på uppdrag av Saco har drygt 1000 yrkesverksamma akademiker svarat på frågor om deras inställning till kompetensutveckling och kännedom om möjligheterna i och med det nya omställningsstudiestödet.

Bli medlem i ett Sacoförbund

Söndag 1 jan 2023

Rapport Broschyren ”Bli medlem i ett Sacoförbund” beskriver övergripande förmånerna och fördelarna med ett medlemskap i ett Sacoförbund.

Samhällsekonomisk utblick om inflation

Måndag 14 nov 2022
Ämnen Lön & livslön, Samhällsekonomi

Rapport Inflation innebär en ökning av den allmänna prisnivån och det gör att färre varor och tjänster kan köpas för samma mängd inkomster. Prisnivån har ökat mycket snabbt under året och inverkar på den ekonomiska utvecklingen. I denna utblick diskuterar vi varför det är viktigt för alla att ha koll på vad inflation innebär och att vi har gemensamma skäl att hålla nere inflationstakten.

Urholkningen av sjukförsäkringen

Måndag 7 nov 2022
Ämnen Socialförsäkringar

Rapport En analys av det bristande sambandet mellan förmåner och avgifter i sjukförsäkringssystemet.

Sacos policy om plattformsarbete

Fredag 21 okt 2022

Rapport Plattformsarbete innebär nya sätt att organisera arbete via digitala plattformar. Företeelsen är något vi numera känner igen i vår vardag, med mat direkt till dörren och läkartid online. Arbete via digitala plattformar är också något som i allra högsta grad är aktuellt för akademiker.

Sacos samhällspolitiska program

Fredag 26 aug 2022

Rapport Samhällspolitiken i Sverige påverkas av beslut som fattas inom EU och utvecklingen i andra delar av världen. EU sätter ramen för svenskt beslutsfattande på flera områden som har stor betydelse för det fackliga arbetet och som påverkar den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Lönepremier för utbildning

Torsdag 30 jun 2022

Rapport Denna rapport granskar lönepremien för högskoleutbildning perioden 2001–2020.

Sacos stadgar

Onsdag 26 jan 2022

Rapport Stadgar för Sveriges akademikers centralorganisation

Psykisk ohälsa bland akademiker

Måndag 6 dec 2021
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö, Socialförsäkringar

Rapport Sjukskrivningarna ökar snabbast bland akademiker, och det är de stressrelaterade diagnoserna som ökar mest. Samtidigt har allt fler med psykiatriska diagnoser fått avslag på sin ansökan om sjukpenning, på grund av en förändrad tillämpning av sjukförsäkringen. Det visar Sacos rapport.