Rapportsök

Här kan du beställa och ladda ner rapporter, broschyrer och andra publikationer från Saco. 

Saknar du någon publikation kontakta kansli@saco.se.

Filtrera på ämne och dokumenttyp
Sortera på:
Publiceringsdatum
A-Ö

Visar totalt 149 träffar.

Vad är lagom?

Måndag 24 maj 2010
Ämnen Utbildning & forskning

Rapport Syftet med denna studie är att ge en kunskapsöversikt över vad teorin och forskningen säger om under- och överutbildning. Överutbildning definieras som faktisk utbildning utöver vad som krävs för ett yrke eller en arbetsuppgift. Underutbildning definieras på motsvarande sätt som faktisk utbildning under vad som krävs för ett yrke eller en arbetsuppgift.

Akademikers utlandserfarenheter och inkomst

Tisdag 13 apr 2010
Ämnen Arbetsmarknad, Lön & livslön, Utbildning & forskning

Rapport Rapporten visar hur inkomsterna för akademiker som studerat och/eller jobbat utomlands ser ut jämfört med inkomsterna för akademiker som inte har samma utlandserfarenhet. Studien är den första i sitt slag på den svenska arbetsmarknaden.

Arbetsmarknad och integration

Tisdag 26 jan 2010
Ämnen Arbetsmarknad, Integration

Rapport Saco och Svenskt Näringsliv har i samarbete med SCB tagit fram en rapport om invandrares situation på arbetsmarknaden i Sverige. Rapporten innehåller beskrivande statistik som är nedbruten på en rad faktorer, såsom ursprungsland, ålder, grund för bosättning, tid i Sverige, utbildningsnivå med mera. Avsikten är att erbjuda ett kunskapsunderlag som kan bidra till att nyansera debatten om invandrares delaktighet på svensk arbetsmarknad. Den är också ett faktaunderlag i diskussioner om åtgärder och insatser.

Lokal lönebildning i praktiken

Torsdag 8 okt 2009
Ämnen Lön & livslön

Rapport Saco har sedan början av 2000-talet följt och analyserat utvecklingen av den lokala lönebildningen. Den här studien presenterar fördjupade analyser av akademikernas erfarenheter av den lokala lönebildningen år 2008 jämfört med erfarenheterna år 2002. Studien bygger på enkätdata från år 2008 och täcker drygt 165 000 akademiker.

Skatter för arbete, förkovran och ansvar

Tisdag 22 sep 2009
Ämnen Samhällsekonomi, Skatter

Rapport Den stora skattereformen från 1990/91 har drabbats av många förändringar. Denna Sacoapport belyser dagens lapptäcke till skattesystem och erbjuder regeringen en plattform för vidare utredning.

Earnings of students who change universities

Tisdag 21 jul 2009
Ämnen Lön & livslön, Studieval, Utbildning & forskning

Rapport Finns det några inkomstskillnader mellan studenter som läst hela sin utbildning vid ett lärosäte, jämfört med studenter som studerat på två lärosäten? Det har Sacoekonomen Håkan Regnér studerat tillsammans med Linda Holmlund, doktorand i nationalekonomi vid Umeå universitet.

Olika kön - olika lön

Torsdag 25 jun 2009
Ämnen Jämställdhet, Lön & livslön

Rapport Löneskillnader mellan kvinnliga och manliga akademiker finns i alla delar av arbetsmarknaden. Medellönen är högre för män än för kvinnor inom såväl kommuner, landsting, stat, privat sektor som Svenska kyrkan. Rålönegapet, det vill säga skillnaden i medellön mellan könen, varierar dock mellan sektorerna. Det är störst inom landstingen och minst inom kommunerna. Sedan Sacos senaste löneskillnadsstudie, det vill säga under perioden 2001–2006 har dock rålönegapet minskat inom alla sektorer på arbetsmarknaden, även om minskningen inom kommunerna var blygsam.

Unga akademikers arbetslöshet och etableringsproblem

Torsdag 11 jun 2009
Ämnen Arbetsmarknad

Rapport Rapporten ”Unga akademikers arbetslöshet och etableringsproblem” syftar till att synliggöra vad som kännetecknar arbetsmarknaden för akademiker som är yngre än 30 år. Rapporten är tänk som ett underlag för ett konstruktivt samtal om förutsättningar och insatser för att, på kort och lång sikt, ta till vara den resurs som de unga akademikerna utgör.

Inte bara lön

Onsdag 18 mar 2009
Ämnen Lön & livslön

Rapport I rapporten Inte bara lön beskriver Sacoekonomen Lena Granqvist några alternativ till lön. Studien bygger på en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar som bland annat handlar om vilka skillnader som finns i förmåner mellan olika akademikergrupper.

Verksam samverkan

Måndag 2 feb 2009
Ämnen Arbetsmarknad

Rapport Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen.

Hot och våld mot akademiker

Tisdag 7 okt 2008
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö, Arbetsmarknad

Rapport Många akademikeryrken innebär att företräda samhället och att bevilja eller avslå krav och önskemål från elever, patienter, klienter, kunder med flera. För att värna rättssäkerhet och opartiskhet är det viktigt att tjänstemännen kan sköta sina uppgifter i lugn och ro. Om samhället inte klarar av att skydda sina tjänstemän mot våld och hot om våld så betyder det att den demokratiskt beslutade ordningen fungerar sämre och i värsta fall sätts ur spel. Därför är det här en rapport i ett mycket angeläget ämne.

Inkomstskillnader mellan par och singlar

Torsdag 22 maj 2008
Ämnen Jämställdhet, Lön & livslön, Utbildning & forskning

Rapport Sacoekonomen Håkan Regnér och forskaren Gunnar Isacsson har gjort en studie av inkomstskillnader mellan par och singlar under 1990-talet och frågar om mönstren är detsamma för kvinnor och män.

Ledning för vägledning

Lördag 12 apr 2008
Ämnen Arbetsmarknad, Utbildning & forskning

Rapport Samtal om studie- och yrkesvägledning - en rapport från Saco och Lärarnas Riksförbund.

Kunskapens läge 2008

Torsdag 13 mar 2008
Ämnen Utbildning & forskning

Rapport Fortsätter den sociala snedrekryteringen in i högskolan? Utbildar vi för många akademiker, både på grundutbildningsnivå och på forskarnivå? Regeringens mål är att Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation med högkvalitativ utbildning och forskning. Men hur ser egentligen verkligheten ut?

Skattekraft och skattesats-var sak på sin plats?

Onsdag 30 jan 2008
Ämnen Samhällsekonomi, Skatter

Rapport Inkomstutjämning beräknas utifrån skattekraft, medan kommunalskatt beräknas utifrån skattesats. De hålls i dag åtskilda och frågan är om var sak verkligen är på sin plats eller om det är motiverat med en annan ordning. Det senare kan motiveras utifrån syftet att motverka kommunala skattehöjningar.

Globaliseringen och akademikernas arbetsmarknad

Torsdag 6 dec 2007
Ämnen Arbetsmarknad, Internationellt, Lön & livslön

Rapport Globaliseringen av ekonomierna har medfört att det har blivit lättare att flytta produktion från ett land till ett annat. Inledningsvis berördes främst enklare arbeten, men i takt med utbyggnaden av utbildningssystemen i omvärlden har också avancerade tjänster berörts. Globaliseringens inverkan på ett lands ekonomi är en fråga som debatteras flitigt inte bara i Sverige utan i stora delar av världen. Är globalisering ett hot eller är det en möjlighet? Hur påverkas akademikerna?

Professionskollegor

Måndag 26 nov 2007
Ämnen Arbetsmarknad, Integration

Rapport Det här är berättelsen om Sacos mentorprojekt Professionskollegor. Boken vänder sig till dig som planerar att genomföra ett liknande projekt. Och till dig som är intresserad av hur man kan jobba med mentorskap för att ge människor möjlighet att byta erfarenheter, träna på att lyssna och tänka i nya banor, bygga nätverk, knyta kontakter och lära sig mer om den svenska arbetsmarknaden.

Akademikernas arbetsvillkor 2006

Fredag 19 okt 2007
Ämnen Arbetsliv & arbetsmiljö, Arbetsmarknad

Rapport En jämförande studie av akademikernas arbetsvillkor 1992 och 2006.

Utbildningens betydelse för flöden på arbetsmarknaden

Onsdag 19 sep 2007
Ämnen Utbildning & forskning

Rapport Rapport om rörligheten på svensk arbetsmarknad.

Chefen, lönesamtalet och jag

Tisdag 24 apr 2007
Ämnen Chef & ledare, Arbetsliv & arbetsmiljö, Lön & livslön

Rapport Var tredje har inte haft lönesamtal - trots att det står i avtalet. Många avtal på arbetsmarknaden anger att alla medarbetare ska ha lönesamtal. Ändå anger cirka 30 procent av akademikerna att de inte har haft något samtal.