Remissaviseringar

Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller andra förslag som Saco som organisation avser att svara på eller har under bevakning.

Meddela Sacokansliet om förbundet avser att svara på remissen. Informationen kommer då anges i remissinformationen.

Filtrera på departement

Visar totalt 23 träffar.

R 25.22

Saco svarsdatum: Söndag 31 jul 2022

Remissavisering PM Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om införandet av ett avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för räntor i bolagssektorn

R 22.22

Saco svarsdatum: Måndag 1 aug 2022

Remissavisering Centrala studiestödsnämndens redovisning av regeringsuppdrag om att ta fram en ny modell för beräkning av räntan på studielån

R 20.22

Saco svarsdatum: Tisdag 2 aug 2022

Remissavisering Europeiska kommissionens förslag till förordning om skydd av unionen och dess medlemsstater mot ekonomiskt tvång från tredjeländer

R 17.22

Saco svarsdatum: Fredag 5 aug 2022

Remissavisering Promemorian Ytterligare skattesänkningar för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

R 28.22

Saco svarsdatum: Fredag 12 aug 2022

Remissavisering Ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen, Ds 2022:10

R 26.22

Saco svarsdatum: Måndag 15 aug 2022

Remissavisering Förslag till direktiv om ett kombinerat tillstånd för arbete

R 21.22

Saco svarsdatum: Fredag 19 aug 2022

Remissavisering Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor

R 36.22

Saco svarsdatum: Fredag 19 aug 2022

Remissavisering Promemorian Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar

R 13.22

Saco svarsdatum: Måndag 22 aug 2022

Remissavisering Sänk tröskeln till en god bostad, SOU 2022:14

R 29.22

Saco svarsdatum: Måndag 22 aug 2022

Remissavisering Förslag till direktiv om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

R 15.22

Saco svarsdatum: Fredag 26 aug 2022

Remissavisering Startlån till förstagångsköpare av bostad, SOU 2022:12

R 18.22

Saco svarsdatum: Onsdag 31 aug 2022

Remissavisering Statistiska centralbyråns hemställan om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

R 24.22

Saco svarsdatum: Fredag 16 sep 2022

Remissavisering Promemorian Nya bestämmelser om hur Sjunde AP-fonden ska lämna hållbarhetsinformation

R 34.22

Saco svarsdatum: Tisdag 20 sep 2022

Remissavisering Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor, SOU 2022:29

R 27.22

Saco svarsdatum: Torsdag 29 sep 2022

Remissavisering En ny förordning om möjlighet för universitet och högskolor att tillhandahålla bostäder

R 19.22

Saco svarsdatum: Fredag 30 sep 2022

Remissavisering Boverkets rapport Översyn av ombyggnad i PBL

R 23.22

Saco svarsdatum: Lördag 1 okt 2022

Remissavisering Godstransporter på väg – vissa frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system, SOU 2022:13

R 35.22

Saco svarsdatum: Fredag 7 okt 2022

Remissavisering Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott, SOU 2022:37

R 30.22

Saco svarsdatum: Måndag 17 okt 2022

Remissavisering Betänkandet Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB, SOU 2022:31

R 32.22

Saco svarsdatum: Måndag 24 okt 2022

Remissavisering En modell för att mäta och belöna progression inom sfi, SOU 2022:17