R 81.21

En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling, Ds 2021:31

Senast uppdaterad: Torsdag 28 okt 2021

Staten, kommuner och regioner upphandlar för närmare 800 miljarder kronor varje år. Det är inköp som kan användas för att främja gemensamma samhällsintressen. Upphandlande myndigheter och enheter bör därför så långt som möjligt säkerställa att hållbarhet genomsyrar varje skede i inköpsprocessen samt verka för en hållbar upphandling i det internationella utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet.

 

Myndigheterna och enheterna ska även beakta miljön, människors hälsa, djuromsorg samt sociala och arbetsrättsliga aspekter när det är relevant med hänsyn till upphandlingens syfte. Vidare föreslås att upphandlande myndigheter och enheter ska besluta om riktlinjer för hur nämnda intressen ska beaktas.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 juli 2022.

Departement: Finansdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Förbundens svarstid: 2022-01-17

Sacos svarstid: 2022-01-31

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06