R 21.22

Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor

Senast uppdaterad: Onsdag 4 maj 2022

I denna promemoria föreslås att den övre avståndsgränsen i det nya systemet ska höjas från 80 till 120 kilometer och att den s.k. kilometersatsen ska höjas från 50 till 80 öre. Det föreslås också att det görs en justering av vilka kommuner som ska ingå i gruppen storstads-kommuner på så sätt att indelningen ska utgå från Tillväxtverkets reviderade kommunindelning från augusti 2021.

I promemorian föreslås vidare att det schablonbelopp som får dras av för kostnader för resor med egen bil i tjänsten och i näringsverksamhet höjs samt att avdraget för drivmedel vid tjänsteresor med förmånsbil justeras för att bättre motsvara den faktiska kostnaden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Departement: Finansdepartementet

Sacokansliet svarar inte på denna remiss

Följande förbund kommer besvara remissen:

Akavia, Charlotte Tarschys

Förbundens svarstid: 2022-08-05

Sacos svarstid: 2022-08-19

Kontaktpersoner

Tiina Kangasniemi, Assistent
tiina.kangasniemi@saco.se

08-613 48 06