En enklare ledighetslagstiftning

Saco positivt till ändring

Publicerad: Fredag 31 jul 2009

Nyckelord:
Arbetsmarknad,
Arbetsrätt

REMISSVAR (A2009/1375/ARM)
I promemorian "En enklare ledighetslagstiftning" (Ds 2009:15) föreslås att ledighetslagarna såsom studieledighetslagen och föräldraledighetslagen samordnas och förenklas. Förslaget innebär att lagarna byggs upp på ett likartat sätt och att reglerna för de olika ledigheterna blir mer enhetligt utformade.

Saco anser att det finns skäl att förenkla, samordna och förtydliga bestämmelserna i de ledighetslagar som berörs i promemorian för att underlätta tillämpbarheten. Saco ställer sig därför generellt sett positivt till förslagen.

Läs hela remissvaret i bifogad pdf.