En ny modell för arbetsmiljötillsyn

Saco avstyrker utredningens förslag

Publicerad: Tisdag 27 okt 2009

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö

I delbetänkandet redovisas Styrmedelsutredningens deluppdrag om möjligheterna att koppla marknadsorienterade styrmedel till Arbetsmiljöverkets tillsyn av efterlevnaden av arbetsmiljölagen. Utredningen har beaktat den modell som har införts i Danmark och funnit att en tillsynsmodell, utformad efter de huvudprinciper som den danska modellen bygger på, bör införas i Sverige.

Saco avstyrker utredningens förslag om införandet av en ny tillsynsmodell. Det medför även att Saco avstyrker utredningens förslag om införandet av en marknadsorienterad arbetsmiljömärkning kopplad till tillsynen. Saco anser att det finns alltför många tveksamheter och frågetecken kring den föreslagna modellen.

Saco ser mycket positivt på regeringens ambition att satsa på arbetsmiljöområdet, eftersom en god arbetsmiljö är av största betydelse för såväl individ, arbetsplats som samhälle. Vi instämmer i att arbetsmiljöpolitiken måste ges en mer offensiv och positiv innebörd och att vi i större utsträckning ska se arbetsmiljön som något som kan utveckla såväl individer som verksamheter och vara en framgångsfaktor och ett konkurrensmedel. Saco ställer sig dock tveksam till att den föreslagna tillsynsmodellen kommer att leda till önskvärda effekter. Resurserna bör satsas på andra aktiviteter.