Enklare semesterregler

Saco delar utredningens uppfattning att semesterlagen i olika avseenden är svår att tillämpa. Saco är sammantaget positiv till de av utredningen föreslagna ändringarna.

Publicerad: Onsdag 11 feb 2009

Nyckelord:
Arbetsrätt,
Lön & livslön

- Saco tillstyrker förslaget om att en så kallad sammalöneregel görs till huvudregel för beräkning av semesterlön för arbetstagare med fast lön.
- Saco avstyrker förslaget om att arbetsgivaren ska kunna välja att tillämpa procentregeln istället för sammalöneregeln fastän arbetstagaren har fast lön enligt ovan. Saco anser att regeln istället ska utformas på så sätt att arbetsgivaren ska ges möjlighet att träffa enskild överenskommelse om detta med arbetstagaren om man så vill.
- Saco tillstyrker utredningens förslag om att procentregeln blir huvudregel för arbetstagare med oregelbunden inkomst såsom timavlönade och prestationsavlönade arbetstagare.
- Saco tillstyrker förslaget om att procentregeln också ska användas i vissa fall av ändrad arbetstidsomfattning eller frånvaro som inte är semesterlönegrundande.
- Saco tillstyrker utredningens förslag om att all semesterlönegrundande frånvaro med undantag för arbetsskada summeras och ger rätt till intjänande av semester under sammanlagt 180 dagar per intjänandeår.
- Saco tillstyrker förslaget om att tillförsäkra en arbetstagare som varit frånvarande en längre tid att vid återgång i arbete ha rätt till en normal semesterledighet. Vidare anser Saco det vara bra att semesterlagen i övrigt förtydligas om vad som gäller för semester som inte har kunnat läggas ut under semesteråret.
- Saco tillstyrker förslaget om att arbetstagare som påbörjar en ny anställning i nära anslutning till den gamla hos samma arbetsgivare kan få dessa anställningar att betraktas som en anställning i semesterhänseende.