Ett förstärkt jobbskatteavdrag

Saco säger ja till förslaget om förstärkning av jobbskatteavdraget.Men Saco anser att sänkta högsta marginalskatter är betydligt mer angeläget än det förslag till jobbskatteavdrag i ett fjärde steg som presenteras i promemorian.

Publicerad: Fredag 2 okt 2009

Nyckelord:
Skatter

I departementspromemorian föreslås att jobbskatteavdraget förstärks i ett fjärde steg för dem som vid beskattningsårets ingång inte fyllt 65 år från 1 januari 2010.

Saco tillstyrker förslaget om förstärkning av jobbskatteavdraget. Tillstyrkandet ska ses mot bakgrund av att de tidigare stegen i jobbskatteavdraget är genomförda. Saco har tidigare tillstyrkt de övriga stegen med vissa förbehåll. Enligt Sacos bedömning är det bättre att reformen fortsätter i ett fjärde steg än kvarstår i ett tredje steg eller att reformen avbryts.

Saco anser emellertid att en minskning av de högsta marginalskatterna är betydligt mer angeläget än det förslag till skatteförändring som nu remitterats. Höga marginalskatter hämmar drivkrafterna till större arbetsinsatser, ökad arbetstid, utbildning och högre produktivitet. För en betydande grupp inkomsttagare har jobbskatteavdraget inte någon betydelse för marginalskatten, endast genomsnittsskatten påverkas. Av redovisningen av de långsiktiga fördelningseffekterna framgår att de två decilgrupperna med högst inkomst förväntas minska sitt arbetsutbud till följd av förstärkningen av jobbskatteavdraget.

Saco välkomnar de förbättrade analyserna av effekterna, men anser att det även vore värdefullt om regeringen tog initiativ till en empirisk utvärdering av jobbskatteavdraget.

Saco anser avslutningsvis att det behövs en bred skatteöversyn i stället för ytterligare särlösningar med olika kombinationer av avdrag, reduktioner eller skattesatser. En sådan översyn förutsätts vara fri att pröva jobbskatteavdraget.