Förslag angående särskilt högriskskydd för sjuklönekostnader samt om närståendepenning

Förslag om utökning av gruppen som omfattas av särskilt högriskskydd avseende sjuklönekostnader samt förslag om utökat antal dagar med närståendepenning

Publicerad: Fredag 27 mar 2009

Nyckelord:
Socialförsäkringar

1. Promemorian innehåller förslag om ändringar i sjuklönelagen som innebär att det särskilda högriskskyddet avseende ersättning för sjuklönekostnader även ska kunna gälla i de fall där den försäkrade före ansökan till Försäkringskassan haft rätt till aktivitetsersättning under den senaste 12- månadersperioden.

Saco tillstyrker förslaget.

2. Promemorian innehåller även förslag om förlängd möjlighet, från nuvarande 60 dagar till 100 dagar, att ta ut närståendepenning för vård av närstående som är svårt sjuk.

Saco tillstyrker förslaget, men vill samtidigt understryka vikten av att den närståendes insatser ska ses som ett komplement och den föreslagna förlängningen får på intet sätt leda till minskade vårdinsatser från samhällets sida.