Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen

Saco värnar mångfalden i det svenska kollektivavtalssystemet. Därför är det positivt att Lavalutredningen gått på samma linje. Det skriver Saco i sitt yttrande över utredningen där man är övervägande positivt till utredningens förslag.

Publicerad: Tisdag 14 apr 2009

Nyckelord:
Arbetsrätt,
Internationellt

Sacos yttrande sammanfattat i punktform:

- Saco anser att förenligheten mellan utredningens förslag och Sveriges internationella åtaganden i relation till ILO och Europarådet behöver övervägas närmare.
- Saco tillstyrker utredningens förslag om att det ska stå fritt för arbetsgivare att tillämpa bestämmelser eller villkor som är förmånligare för arbetstagarna.
- Saco välkomnar att utredningen valt att inte lägga förslag om minimilönelagstiftning eller allmängiltigförklaring av kollektivavtal.
- Saco tillstyrker utredningens avtalsmodell för fastställande av löner och andra villkor i linje med artikel 3.8 i utstationeringsdirektivet. Saco som under utredningens gång förordat att en minimalistisk metod skulle övervägas, utanför utstationeringsdirektivet, anser att förslaget tillfredsställer Sacos synpunkter då det respekterar förhållandena på svensk arbetsmarknad. - Saco tillstyrker utredningens förslag angående minimilöner och vill betona vikten av att andra ersättningar än grundlön ska kunna innefattas.
- Beträffande andra villkor än minimilön avstyrker Saco utredningens förslag att benämna dem minimivillkor, då det inte alltid är adekvat. Saco förordar att ordet "minimi" stryks.
- Saco tillstyrker förslaget att kollektivavtalsvillkor ska kunna avvika från den lagstadgade nivån och därmed möjliggöra bättre förmåner och skydd genom kollektivavtal. Saco förordar dock att kriteriet "förmånligare" byts ut till exempelvis "minst motsvarar" för att stå i bättre samklang med det svenska kollektivavtalssystemet.
- Saco avstyrker utredningens förslag att ta bort rätten till paus och nattarbetsförbudet från utstationeringslagens hårda kärna, då de rör hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
- Saco förordar att det i utstationeringslagen införs en bestämmelse som klargör att det är tillåtet att kräva att ett utstationerande företag tecknar arbetsskadeförsäkringar.
- Saco avstyrker utredningens förslag till bevisregel. Om regeringen likväl skulle införa en sådan finns det alternativa lösningar som är mindre ingripande i kollektivavtalssystemet. Ett sådant alternativ skulle kunna vara en form av bekräftelseavtal. En annan lösning skulle kunna vara att ställa krav på kollektivavtal.
- Saco avstyrker utredningens förslag att en arbetsgivare, inom ramen för bevisregeln, ska kunna välja tillämpligt branschavtal utan krav på kollektivavtalsbundenhet. Om en bevisregel skulle införas bör istället en jämförelse ske i relation till de krav som ställs med branschavtal som referens.
- Saco menar att regeringen måste ta hänsyn till internationella åtaganden och tydliggöra att eventuella begränsningar i avtalsautonomi och rätten till stridsåtgärder inte omfattar situationer när ett fackförbund har medlemmar på arbetsplatsen.
- Saco tillstyrker att utstationerade arbetstagare ska kunna åberopa villkoren i ett kollektivavtal som arbetsgivaren slutit med svenskt fackförbund för den tid utstationeringen pågår.
- Saco har inget att erinra mot utredningens förslag att avskaffa lex Britannia i relation till företag inom EES-området.
. Saco tillstyrker utredningens förslag att införa en ordning för registrering av kollektivavtalsvillkor som kan komma att krävas genom stridsåtgärder.
- Saco förordar att Medlingsinstitutet ska utses till förbindelsekontor.