Främja, Skydda, Övervaka – FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Saco svarar på remiss

Publicerad: Torsdag 12 nov 2009

Nyckelord:
Arbetsrätt,
Internationellt

Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige har haft i uppdrag att utreda vilket samhällsorgan som ska anförtros uppgiften att främja, skydda respektive övervaka genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Delegationen föreslår att huvudansvaret för konventionens genomförande bör ligga på Diskrimineringsombudsmannen (DO), men att Handisam fortsatt ska ansvara för främjandet i de delar som hör ihop med den nationella handikappolitiken.

Förslaget att lägga huvudansvaret för främjandet, skyddet och övervakningen av konventionens genomförande på DO innebär att DO tillförs principiellt nya uppgifter, vid sidan av myndighetens uppgift att utöva tillsyn över diskrimineringslagens efterlevnad. Vid årsskiftet slogs fyra ombudsmän mot diskriminering samman till en ombudsman, vilket naturligtvis inneburit ett stort arbete kring uppbyggnad av organisation och arbetsätt. För närvarande utreds dessutom en utvidgning av de aktiva åtgärder som regleras i diskrimineringslagen och som DO har tillsyn över. Utredningen kommer sannolikt medföra att DO:s arbetsuppgifter kommer att öka.

Saco anser att delegationen inte i tillräcklig utsträckning problematiserat och analyserat konsekvenserna av att lägga huvudansvaret för konventionens genomförande på DO. Vidare finns det oklarheter kring definitionen av de uppgifter som åläggs DO exempelvis beträffande insatser på individnivå. Oklarheterna rör även gränsdragningen i relation till sådan information, tillsyn och rättstillämpning som andra organ i samhället ansvarar för. Den föreslagna lagtexten bidrar inte heller till att klargöra var gränserna för uppdraget skulle gå.

Saco finner mot denna bakgrund att det saknas underlag för att tillstyrka delegationens förslag i denna del.