Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor

Saco välkomnar kommitténs förslag om anställdas meddelarskydd

Publicerad: Tisdag 2 jun 2009

Nyckelord:
Arbetsrätt

REMISSVAR (Ju2009/1578/L6)
Delbetänkandet Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor (SOU 2009:14)

Saco begränsar sitt yttrande till kommitténs förslag om anställdas meddelarskydd.

Saco välkomnar huvudsakligen kommitténs förslag i denna del. Förslagen innebär att det ska bli brottsligt att ingripa med repressalier mot den som använder sig av sin meddelarfrihet även om ingripandet inte sker "vid myndighetsutövning". Det innebär en betydelsefull förstärkning av meddelarskyddet framför allt i kommuner och kommunala bolag, då disciplinansvar för kommunanställda regleras i kollektivavtal och disciplinpåföljd därmed inte utgör myndighetsutövning.

Saco tillstyrker kommitténs förslag att straffsanktionera repressalieförbudet till skydd för alla offentligt anställda.

Saco tillstryker tillika kommitténs förslag att straffsanktionera efterforsknings- och repressalieförbuden för anställda i kommunala bolag.

Saco har inget att erinra mot förslagen att straffansvaret inte ska gälla vid oaktsam överträdelse av efterforskningsförbudet eller vid ringa överträdelser av repressalieförbudet.

Såsom kommittén själv konstaterat kan repressalieförbudet vara förenat med problem särskilt vid bevisprövningen. Saco vill särskilt peka på att det kan vara problematiskt att bedöma vad som är repressalier och vad som ingår som en del i en individualiserad lönesättning. Saco delar kommitténs bedömning att en prövning härvidlag måste göras med hänsyn tagen till samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Genom kommitténs förslag kommer alla offentligt anställda få ett förstärkt skydd, likaså anställda i kommunala bolag. Saco anser dock att det skulle vara önskvärt med en utvidgning av yttrande- och meddelandefrihet också till anställda i annan verksamhet med anknytning till det allmänna. Utvecklingen går mot att en allt större del av sådan verksamhet drivs privat samtidigt som den är offentligt finansierad. Ett exempel på det är primärvården. Mot bakgrund av denna utveckling är det angeläget att en sådan utvidgning av skyddet övervägs skyndsamt.

Med vänlig hälsning
Sveriges akademikers centralorganisation

Gunnar Wetterberg

Lena Maier Söderberg