Integritetsskydd i arbetslivet

- Det allra viktigaste är att vi får en lag som reglerar integritetsfrågan i arbetslivet istället för ha den oreglerad. Saco välkomnar därför att integritetsutredningen föreslår en ny arbetsrättslig lag för alla sektorer på arbetsmarknaden, skriver Saco i sitt remissvar.

Publicerad: Torsdag 10 sep 2009

Nyckelord:
Arbetsliv & arbetsmiljö,
Arbetsrätt

Det är bra att man vill förbjuda arbetsgivare att begära utdrag ur belastnings- och misstankeregistren samt sekretessbelagda uppgifter i Försäkringskassans register. Saco tycker dock att detta även ska gälla sekretessbelagda uppgifter i Kronofogdemyndighetens register.

Det är också bra att det blir en särskild reglering av medicinska undersökningar. Det måste alltid finnas ett berättigat ändamål och ändamålet ska stå i proportion till det ingrepp i den personliga integriteten som undersökningen innebär. Saco tycker dock att det är viktigt att förtydliga behovsprincipen, det vill säga att en medicinsk undersökning ska vara ett sistahandsalternativ.

Det är viktigt att lagen får genomslag och ger ett skydd i praktiken. Man ska inte behöva underkasta sig en åtgärd för att i annat fall riskera till exempel sin anställning om det är oklart huruvida en åtgärd är tillåten eller inte. Därför, menar Saco, ska en arbetstagarorganisation ha tolkningsföreträde till dess att tvisten prövats. Under alla förhållanden behövs en regel som skyddar arbetstagarna mot arbetsrättsliga åtgärder.

Till skillnad från utredningen anser Saco att man också måste reglera användningen av psykologiska test och undersökningar för att bedöma arbetstagares person och lämplighet.

Saco ställer sig bakom utredningens förslag att stärka och förtydliga personuppgiftslagen, PUL. Det viktigaste förslaget är att det inte ska räcka med arbetstagares samtycke som grund för personuppgiftsbehandling.