Långtidsutredningen 2008

Saco svarar på Långtidsutredningens huvudbetänkande

Ansträngningen att siffersätta helheten och dess långsiktiga utveckling är vad som skiljer LU från alla andra statliga utredningsinsatser. Genom att koppla sådana beräkningar till analyser av tänkbara åtgärder har LU en viktig uppgift då det gäller att berika det offentliga samtalet.

Tyvärr har krisen och krishanteringen inte avsatt många spår i betänkandet, lika lite som samspelet mellan den reala och den finansiella ekonomin, trots att dessa frågor blev alltmer aktuella under det dryga år som föregick publiceringen av huvudbetänkandet.

Den mest intressanta fördjupningen i utredningen gäller produktiviteten och strukturomvandlingen, som belyses i var sitt kapitel. Långtidsutredningen pekar på investeringarnas betydelse för att öka produktiviteten. Det vore angeläget att regeringen låter utveckla denna analys och följer upp den med konkreta förslag om hur man kan främja en högre investeringstakt än idag.

När det gäller åtgärder för att förlänga arbetslivet och öka arbetsutbudet välkomnar Saco utredningens betoning av inträdesåldern. Då det gäller utslagningen av ungdomar som inte klarar gymnasiet uppehåller sig utredningen bara vid åtgärder inom skolans ram. Kan det inte vara motiverat att ställa om det behövs fler vägar in i arbetslivet, t.ex. genom ingångsjobb där arbetsgivaren står för utbildningen? När det gäller högre studier är Saco inte övertygad om att höjda studieavgifter skulle bidra till snabbare studietakt. Med viss förvåning konstaterar Saco att utredningen inte tar upp frågan om utbildningspremien och skattepolitikens roll i detta sammanhang.

Saco tillstyrker förslaget om en övergripande utredning om välfärdssystemen och deras finansiering. För att belysa frågan räcker det dock inte att stanna vid välfärdstjänsterna. Saco anser det angeläget att ställa frågan om socialförsäkringarnas framtida utformning. Möjligheten att ge parterna en större roll som huvudmän och att finansiera försäkringarna direkt ur löneutrymmet bör utredas i grunden. Utredningen bör också ta upp hur den samlade beskattningen ska utformas för att bidra till ekonomins tillväxt.