Rätt till gymnasial vuxenutbildning och gymnasial särvux

Saco svarar på remiss om vuxenutbildning

Publicerad: Måndag 14 sep 2009

Nyckelord:
Utbildning & forskning

Möjligheten för vuxna att ta del av gymnasial vuxenutbildning är mycket viktig. Gymnasieutredningens förslag leder troligtvis till att valet av utbildning blir mer avgörande för en persons framtida valmöjligheter än idag. Det är därför centralt att återvändsgränderna blir så få som möjligt, och att det finns möjlighet att komplettera och bygga på sin utbildning senare. Idag finns inget generellt problem med att komplettera en gymnasieutbildning, eftersom de med kort utbildning ska prioriteras inom komvux. Det är dock inte säkert att det kommer att vara fallet i framtiden. Saco välkomnar därför förslaget att en person alltid ska ha rätt att studera inom komvux för att uppnå grundläggande högskolebehörighet. Eftersom många högskolestudier kräver särskild behörighet anser Saco att en person även ska ha rätt att inom komvux uppnå särskild behörighet.

I valet mellan kursvalsalternativet och programvalsalternativet anser Saco att programvalsalternativet är att föredra. Alternativet innebär att behörighet till högskoleutbildning som uppnås genom studier inom komvux blir likvärdigt behörigheten som uppnås genom studier i gymnasieskolan. Programalternativet gör det också svårare att avbryta gymnasiestudier och välja lättare kurser på komvux för att uppnå behörighet.

Saco är tveksam till införandet av en 25-årsregel. En sådan regel har både fördelar och nackdelar. Syftet med en 25-årsgräns är att förhindra att elever avbryter sina studier i gymnasieskolan eller inte tar vissa kurser för att senare, när de är 20 år, fortsätta i komvux där de har en garanterad rätt att läsa. En 25-årsgräns skulle då vara ett incitament för eleverna att fullfölja sin utbildning i gymnasieskolan. En nackdel är att en 25-årsregel skulle kunna leda till att personer som inte fyllt 25 och som inte har behörighet men vill studera på högskolan, tvingas senarelägga studierna. IFAU har i en studie visat att konsekvenserna av uppskjutna studier är betydande. Till exempel motsvarar 2 års uppskjutande av studier en minskning av livsinkomsten med ca en halv årsinkomst i 40-årsåldern. Saco anser att nackdelarna med 25-årsregeln överväger fördelarna.