Saco varnar: Kollektivavtalen försvåras i förslag till ny lag

Sacos svar på remiss angående genomförande av tjänstedirektivet

Publicerad: Torsdag 15 jan 2009

Nyckelord:
Arbetsrätt,
Internationellt

Inom UD har gjorts en omfattande inventering av lagar och förordningar för att undersöka vilka som måste ändras för att vara förenliga med EU:s tjänstedirektiv . En ny lag föreslås, "Lag om tjänster på den inre marknaden" som ska träda i kraft den 28 december 2009.

Saco påminner om att arbetsrätten är ett av de områden som är undantagna i tjänstedirektivet. Den nya lagen äventyrar dock grundläggande fackliga rättigheter såsom rätten till förhandling och påverkar därmed även arbetsrätten i strid med direktivet.

Som en konsekvens av förslaget skulle verksamhet kunna bedrivas i Sverige utan att det finns någon behörig person på plats i landet till vilken facket kan överlämna förhandlingsframställningar, framställa krav på kollektivavtal samt genomföra förhandlingar om löner och anställningsvillkor.