Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen – kompletterande förändringar i lagen om allmän försäkring

Saco svarar på remiss om förändringar i lagen om allmän försäkring

Publicerad: Tisdag 6 okt 2009

Nyckelord:
Socialförsäkringar

Saco anser rent allmänt att sjukpenningreglerna i Lagen om allmän försäkring är mycket svåröverskådliga och krångliga. Arbetsgruppens förslag innebär inte några lättnader i det hänseendet. Försäkringskassan har nu att ta ställning till inte bara om en person har arbetsoförmåga på grund av sjukdom utan också till om sjukdomen är "allvarlig", "svår" etc. Saco anser att det med det nya regelverket från den 1 juli 2008 och med de förslag arbetsgruppen nu levererar finns en risk för att bedömningarna inte kommer att göras på ett likformigt sätt och därmed äventyrar rättssäkerheten. Detta gäller särskilt som de nya reglerna ska genomföras inom en mycket kort tidsram och som berör så många tusen personer redan inledningsvis. Saco anser att man måste ha en bättre framförhållning för sådana ändringar. Administrationen måste också ges tillräckliga förutsättningar för att klara sitt uppdrag.