Styr samverkan - för bättre service till medborgarna

Saco avstyrker utredningens förslag

Publicerad: Måndag 23 mar 2009

Nyckelord:
Samhällsekonomi

Saco avstyrker utredningen Styr samverkans förslag om en ny kommunal och statlig servicestruktur samt förslaget om ett nytt styrsystem för de statliga myndigheternas service.

Saco anser att det för statliga och kommunala verksamheter, med ett naturligt verksamhetssamband, kan finnas väsentliga fördelar med arbetssätt som innebär samverkan. Sacos uppfattning är därför att det är mycket positivt att många offentliga verksamheter idag faktiskt har en omfattande samverkan. Saco anser att det är viktigt att fortsätta utveckla samverkande arbetssätt och att för detta lära av de verksamheter som samverkar. När olika myndigheters mål, uppdrag och myndighetsutövning sammanfaller kan samverkan vara en fantastisk möjlighet för bättre resultat. Viktigt att betona är dock att samverkan inte är ett självändamål. Samverkan bör ske med respekt för olika myndigheters olikheter avseende inte minst mål och uppdrag.

Saco har med intresse tagit del av betänkandet Styr samverkan. Saco anser dock att utredningen sammantaget har misslyckats med uppgiften att föreslå lösningar som kan leda till bättre offentlig service för medborgaren. Saco anser att flera av förslagen paradoxalt nog kan riskera att leda till sämre offentlig service. Saco anser att utredningen grovt underskattar de problem och kostnader som förslagen är förknippade med. Saco anser även att utredningen misslyckats i den viktiga uppgiften att beskriva och förstå förutsättningarna för nuvarande myndighetssamverkan.